Varslingstelefonar

Varsel ved påkøyring av viltdyr

Skada og sjuke viltdyr: Ring politiet 02800.

Skada fugl: Ring Norsk viltsykehus på tlf: 403 19 426

Døde viltdyr langs fylkesveg: Ring 175

Døde viltdyr langs kommunal veg: Ring teknisk vakttelefon 51 79 30 90

Døde viltdyr på privat eigedom: Eigar er sjølv ansvarleg for å fjerna dyret.

Rovviltkontakt i kommunen: Olav Steinberg, tlf: 41 44 63 98

Mattilsynet region sør og vest

Regionkontor: Jærveien 12, 4319 Sandnes

Sentralbord: 22 40 00 00 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
Åpningstider

Regiondirektør

Ole Fjetland
Tlf: 22 77 87 88 
Mobil: 41 43 07 09 

Informasjon

På Mattilsynets nettside finner du mer informasjon        

Bekymringsmelding

Du kan levere bekymringsmelding på Mattilsynets nettside.          

 

Veterinærvakt
Rovviltvarsling til Statens naturoppsyn

Dersom du ser freda rovvilt eller spor av freda rovvilt, er det ønskeleg at du melder inn observasjonane til rovviltkontaktane i regionen. Dette er viktig for å kartlegga bestanden. Ein god kartlegging av rovviltbestanden er avgjerande for tildeling av kvoter ved mellom anna lisensfelling. 

Berit Helland er rovviltkontakt for Hå: 977 03 275

Jon-Erling Skåtan er rovviltansvarleg for Rogaland: 482 54 803