Viktig melding

Lukk meldinga

Reguleringsplanar

 

Aktuell politisk behandling
Neste møte i utval for tekniske saker og næring er 1. november 2018.

Saker til møtet blir lagt ut i møtekalenderen 1-2 veker før.
Sjå også møtekalenderen for saker sidan august 2010.
 

Oppstart av planarbeid

 

Høyring av planarbeid
 


Nyleg vedtekne planar
Plan 1010A-2 Detaljregulering av veganlegg i østre del av Varhaug sentrum sør med del av fv. 504
Plan 1038-1 Detaljregulering Reiestadmarka 
Plan 971E-1, detaljregulering Mellemstrandmarka, Vigrestad

 

Under behandling
Plan 997-4 Detaljregulering Dalvegen 1, Nærbø
Plan 1006-2 detaljregulering Høgahatten, Sirevåg sentrum
Plan 1010A-3 detaljregulering Varhaug sentrum sør, krysset fv.504 Varhaugsv.– fv.153 Dysjalandsv.

Plan 1107B, Reguleringsendring for område ved Varhaug skule 
Plan 1107A-8 detaljregulering Haugen, Varhaug
Pan 1119-4, Detaljregulering for Bøhagen
Plan 1119C-5 Bjorhaug, fv.168, parsell Bø skule - Bø
Plan 1122, Detaljregulering for Steinabakken, Brusand

Plan 1158, Detaljregulering utvidelse av Varden masseuttak
Plan 1169, Områderegulering for Kvermefloen barnehage, Brusand 
Plan 1170, Detaljregulering av Kvermestien og Auren, Brusand
Plan 1171 Toppen Gård -Rimestad
Plan 1174, Detaljregulering masseuttak gnr 115 bnr 1 (Aniksdal)
Plan 1182, Detaljregulering utvidelse av Beinskinnsfjellet steinbrudd
Plan 1183, detaljregulering Vatnamotholmane og Tuen
Plan 1188 detaljregulering Varhaug idrettspark 

Plan 1192 Høydebasseng Håland
Plan 1193 Gang- og sykkelveg langs Dysjalandsvegen
Plan 1194 Gang- og sykkelveg langs fv44 Brusand

 

Saksgang ved regulering 

Ein detaljreguleringsplan blir utarbeida over lengre tid, med lovpålagd politisk behandling, og mogelegheit til å koma med merknader og innspel. Sjå dokumentet saksgang ved regulering. (PDF, 154 kB)

 

     

Oppstartsmøte
Det er obligatorisk med eit oppstartsmøte før ein kan starta arbeidet med private reguleringsplanar. Du kan bestille oppstartsmøte ved å sende mail til teknisk@ha.kommune.no. I god tid i forkant av møtet skal dei som skal utarbeide planen sende inn planitiativ, etter revidert forskrift om behandling av private reguleringsplaner. 

Malar for varselbrev, planomtale, føresegner og sjekkliste ROS blir utlevert etter møtet. Ein vil og få tilsendt startpakka. Adresseliste for kven som må varslast blir lagt med i eposten. I møtet avklaras omfanget av planarbeidet.  

Startpakke
Etter oppstartsmøte vil du få tilsendt kommunens startpakke. Startpakken er utarbeida for å informera tiltakshavar om kommunens krav til planforslaget. Denne inneheld mellom anna døme på varslingstekst og malar for ROS-analyse, føresegner, rammer for utbyggingsavtalar og sjekkliste for å setje opp reguleringsplanar.

Planbase
Her finn du eByggWeb, Meir informasjon om korleis du brukar eByggWeb finn du her.

Her finn du WebInnsyn. Meir informasjon om korleis du brukar WebInnsyn finn du her.

Kommunen samarbeider med 14 andre kommunar i regionen om mellom anna felles kartløysingar, gjennom Smartkommuneprosjektet.
Det er utvikla to kartløysningar, eByggWeb og WebInnsyn. Begge kan nyttast til å sjå gjeldande planer, førstegongsbehandla planforslag og varsla planarbeid.
eByggweb er nyutvikla, og er raskare og lettare å bruke enn WebInnsyn. Her kan du og sjå byggjesaker etter 2010.
WebInnsyn har kommunen nytta i fleire år til planbasen. Her er det fleire meir avanserte funksjonar, mellom anna kan du detaljstyre kva kartlag som skal skal visast.
Begge kartløysningane blir stadig utvikla, det kan hende at dei samband med dette ikkje er tilgjengelege i kortare perioder.

Me gjer merksam på at planbasen ikkje er oppdatert sidan april 2017. Kommunen samarbeider med Kartverket om å få oppdatert planbasen med siste års planar over sommaren, og sikre at planbasen blir oppdatert jamnleg framover.
 

Bestilling av kartdata
Du kan bestille kartdata til planområdet ved å kontakta kommunen på mail teknisk@ha.kommune.no. 
Hugs å send med ei avgrensing av ønska kartdata og fakturaadresse.