Produksjonstilskot

Produksjonstilskot er ei fellesnemning for fleire statlege tilskotsordningar for føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon.

Kommunen mottek og behandlar søknadane, og tilbyr også rettleiing til søkarar.

Korleis søka?

Mer informasjon om kven som kan søka, rettleiing og søknadsmateriell finn du på landbruksdirektoratet.no.

Søknadsfristar

Det er to søknadsfristar i året. 

15. mars: Søknad for husdyrprodusentar.
15.oktober: Søknad for husdyr- og planteprodusentar.

Søknadsfristane er absolutte. Føretak som leverer søknaden innan fristen, vil kunne endra opplysningane i søknaden innenfor 14 dagar etter søknadsfristen..

Etterregistrering

Enkelte opplysninger kan etterregistrerast. Frist for etterregistrering er 10. januar 2019.

  • Avløysarutgifter for perioden 15. oktober til 31. desember.
  • Dyr på beite som er teke ned frå utmarksbeite seinare enn 15. oktober.
  • Livdyr av gris, kylling og kalkun som er selde mellom 15. oktober og 31. desember.
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsakar, samt poteter produsert i Nord-Norge, som er selde mellom 15. oktober og 31. desember, og som du søker om distriktstilskot for.

Kontakt

Alf Henning Haukeland
Landbrukskonsulent
Telefon: 51 79 31 23
Else Brit Helland Mæland
Landbrukskonsulent
Telefon: 51 79 31 27
Karin Hansen Nærland
Rådgiver, landbruk og miljø
Telefon: 51793116
Mobil: 95978069