Bilete

Søknad om graveløyve / Arbeidsvarsling

Du må søke om graveløyve til graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kablar ledningar over, under og langs offentleg veg.

Arbeidsvarslingsplan skal følge med alle søknadar.

Søknadsplikten følger av leidningsforskrifta og veglova §§ 32 og 57 og dekker veieiers eiendomsområde og alltid området innenfor tre meter fra veikant, uavhengig av hvem som er grunneier.

Klikk her for å søke om graveløyve

Om du berre skal søke om arbeidsvarsling (uten behov for graveløyve), kan arbeidsvarslingsplanen sendast til teknisk@ha.kommune.no.
Ved behov har me ein mal for arbeidsvarslingsplan (XLSX, 237 kB).

Søknad om arbeidsvarsling og graving over/langs kommunal eigedom slik som tomter, veg, fortau, gang- og sykkelveg eller anna trafikkareal skal sendast inn minst to veker før arbeidets oppstart.

 

Her er andre som må kontaktast ved graving i Hå kommune:

Rogaland fylkeskommune - ved graving i eller over fylkesveg.
Statens vegvesen - for arbeidsvarsling langs fylkesveg.

Jæren everk - for gravemelding og eventuell påvising av kablar
.
Skina - for gravemelding og eventuell påvising av gatelys med tilhøyrande kablar.

Jæren Kabelnett - for informasjon og eventuell påvising av deira nett.

Geomatikk - for gravemelding og eventuell kabelpåvising av infrastruktur.

Hå kommune (på private eigedommar) - for gravemelding og eventuell kabelpåvising. Dette er blant anna for VA-kart på privat eigedom.

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000
Teknisk Vakttelefon
Utanom vanleg arbeidstid
Telefon: 51793090