Bilete

Søknad om graveløyve

Skal du grave i, på eller over kommunal eigedom eller trafikkareal, må du søke om graveløyve. Varslingsplan skal følge med alle søknadar.

Dersom du planlegger å grave over kommunal eigedom slik som tomter, veg, fortau, gang- og sykkelveg eller anna trafikkareal må du søke om graveløyve minst 2 veker før arbeidet starter. Dersom du får løyve til å grave, må arbeidet vere ferdig utført innan 6 månader.

Kontakt Rogaland fylkeskommune ved graving i eller over fylkesveg
.

Informasjon og eventuell påvising av kablar kan ein få ved førespurnad til 
Jæren Everk.

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51 79 30 00
Teknisk Vakttelefon
Utanom vanleg arbeidstid
Telefon: 517 93 090