Husdyrgjødsel

 

Spredning av husdyrgjødsel er i Hå Kommune kun tillatt fra 15. februar og til 1. september. Hå har et strengt regelverk og det er ikke lov å spre etter 1. september, heller ikke ved nedpløying. Det ikke tillatt å spre på snødekket og frossen mark.  Det kan søkes om utsettelse av spredefrist, men ikke lengre enn til 15. september.

Alle bruk skal ha minimum 4 daa fulldyrket jord pr gjødselsdyreenhet (GDE).

Fulldyrka jord er automatisk godkjent som spredeareal. Innmarksbeite kan omregnes til fulldyrka jord. Dersom en vil sprede husdyrgjødsel på innmarksbeite, må det være godkjent av kommunen på forhånd.

Ved leie av spredeareal må det foreligge skriftlig avtale mellom leverandør og mottaker av husdyrgjødsel. Det må også leveres kvittering for ferdig utkjørt husdyrgjødsel.  Dette må kunne legges frem ved kontroll. Eksempel på avtale med kvitteringsdel finner du her. (PDF, 473 kB)

Ønsker du å beregne ditt spredeareal kan du nytte dette regneark (XLSX, 49 kB).