Innmarksbeite og godkjenning av spredeareal

 

Innmarksbeite er jordbruksareal som kan nyttes til beite, men som ikkje kan høstes maskinelt. Alt nytt innmarksbeiteareal skal godkjennes av kommunen før du kan få arealtilskudd til det.

For at eit beite skal kunna få tilskudd, skal arealet ha et tydelig kulturpreg. Dette innebærer at arealet skal ha grasrik vegetasjon med minst 50% kulturgras og beitetålande urter. Det skal være rydda for kratt og hogstavfall slik at arealet er godt tilgjengeleg for beitedyr. 

Innmarksbeite kan godkjennes som spredeareal, dersom forholdene ligger til rette for det. Det er kommunen som godkjenner spredeareal.

Krav til godkjenning er at det er kjøreveier eller mulighet for spredning med gjødselskanon. Arealer nær bekk,  myrområder eller annet vann vil ikke bli godkjent. Arealer som er verna etter Naturmangfoldslova vil heller ikke bli godkjent.

Temakart-rogaland.no kan du søke opp ditt eget bruk og se om beitet ditt er godkjent og hvor mange daa det gjelder. Se veiledning for å finne eget bruk på temakart/spredeareal. (PDF, 2 MB)

Du kan søke om godkjenning ved å sende inn søknad med kart til kommunen. Søknadsskjema finner du her. Se under aktuelt.

Kontakt

Else Brit Helland Mæland
Spesialkonsulent, landbruk
Mobil: 48139381