Erstatning ved avlingsskadar

Jordbruksføretak med vesentleg avlingssvikt kan søka om erstatning. Avlingssvikten må ha ei klimatisk årsak som det ikkje er mogleg å sikra seg mot. Dette må dokumenterast i søknaden. For 2018 trengs ikkje dokumentasjon for tørkeskader.

Fristen for å søka om erstatning for avlingssvikt er 31. oktober det året skaden skjedde.

Søk elektronisk via innlogging i Altinn: Gå til søknadsskjema

Du finn meir informasjon på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Kontakt

Karin Hansen Nærland
Rådgiver, landbruk og miljø
Telefon: 51793116
Mobil: 95978069
Alf Henning Haukeland
Landbrukskonsulent
Telefon: 51 79 31 23