Barnehagevedtekter

11 Leike- og opphaldsareal per barn

Hovudregel for arealutnytting:

  • For barn over 3 år: 4 m² netto leike- og opphaldsareal
  • For barn under 3 år: 5,33 m² netto leike- og opphaldsareal