Landbruksvegar

Skal du bygga ein landbruksveg, må du søka kommunen.

Landbruksvegar er:

  • Bilvegar og traktorvegar som blir bygde i samsvar med normalar for landbruksvegar fastsett av Landbruks- og matdepartementet.
  • Enklare vegar som er nødvendige for landbruksverksemda. 

Dersom landbruksnytten utgjer over 50 prosent i veganlegget, blir søknaden behandla etter landbruksveiforskrifta. Har vegen under 50 prosent landbruksnytte, blir søknaden behandla etter plan- og bygningslova.

Korleis søka?

Du finn meir informasjon om korleis du søker om bygging av landbruksveg, rettleiing og søknadsmateriell på landbruksdirektoratet.no.