Fradeling av gårdstun

Skal du selge landbruksjorda og ønsker å beholde boligene må du søke om opprettelse av eiendom for boligen/boligene.

Første steg er å få tillatelse etter plan- og bygningsloven og jordloven, samt dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse punkt 1.5.1. Dette behandles hos Byggesak.

Får du tillatelse tar Oppmåling over oppfølging av saken, se informasjon under Gjennomføring av oppmålingsforretning her.

Søknad etter plan- og bygningsloven og jordloven, søknad om dispensasjon

Skjema for utfylling av søknad etter plan- og bygningsloven finner du her.

Denne søknadsblanketten (PDF, 241 kB) viser hva som må fylles ut.

Det foreligger ikke standard skjema for søknad etter jordloven eller for dispensasjonssøknad. Søknaden skrives i brevform eller i e-post, og det må oppgis følgende om hva det søkes om:

  • Søknad om fradeling av eiendom etter jordloven § 12.
  • Søknad om fradeling av eiendom etter plan- og bygningsloven § 20-4.
  • Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse punkt 1.5.1 i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.

I brevet/e-posten må det opplyses at dette søkes om i forbindelse med bruksrasjonalisering, om hvem som skal kjøpe landbruksjorden, hva som skal skje med driftsbygninger og ca. størrelse på boligtomtene.

Oversikt over bygninger på gårdstunet legges med søknaden. Bygningsskjema (PDF, 71 kB).

I møte den 28.01.2021 vedtok Utval for tekniske saker og næring med saksnr. UTN-010/21 prinsipper for fradeling av landbrukseiendom, se vedtaket her.

Behov for eventuelt veirett og rett til plassering av stikkledninger for vann og avløp på annens grunn, bør nevnes hvordan det er tenkt skal løses. Godkjennes fradeling av boligtomt(er) blir det stilt vilkår at alle boligene har hver sitt sanitærabonnement hvis gårdstunet er fra før av tilknyttet kommunalt vann- og avløpsledninger.

Nabovarsling

Søknadene må nabovarsles. Naboliste kan bestilles her.

Følgende skjemaer skal benyttes ved nabovarsling:

Situasjonsplan

På situasjonsplanen tegner du inn hvordan du ønsker boligtomtene. Situasjonsplanen leveres til kommunen sammen med søknad.  Du kan bestille kartutsnitt her.

Innlevering

Søknaden kan du sende inn på e-post til teknisk@ha.kommune.no eller levere hos Servicetorget på Rådhuset.