Avlesing av vassmålar

Klikk for stort bilete Vassmålaren skal lesast av i desember kvart år. Dersom du ikkje har gjort dette for 2019, les av nå og send inn din målarstand til servicetorget. 

Målaravlesing på SMS

Me sender ut SMS til alle fakturamottakarar som er registrerte med mobilnummer. Dersom du har fått SMS, registrerer du målarstand ved å klikka på linken i SMSen. 

Dersom du ikkje har fått SMS, men ønsker dette til neste år, kan du sjekka om mobilnummeret ditt er registrert i Altinn.

Ring servicetorget dersom du ikkje får det til, så kan me registrera målarstanden for deg.

Målaravlesing på nett eller papir

Me sender ut vassmålarkort til alle fakturamottakarar som ikkje får SMS.

På målarkortet finn du kundenummer og passord som du kan bruka for å registrera målarstand på nett. Du kan også senda inn målarkortet i posten. 

Klikk her for å registrera målarstand på internett

Du har sjølv ansvar for regelmessig kontroll av vassmålaren. Då kan eventuelle store utslag som følgje av feilmåling, feil avlesing, eller lekkasje, bli oppdaga så tidleg som mogleg. Hugs at vasslekkasje i huset blir registrert på telleverket som forbruk, og du må betala for det.

Avlesing

For at me skal kunna rekna ut årsgebyret ditt for vatn og/eller avløp, treng me å vita kor mykje vatn du har brukt det siste året. Det er derfor viktig at du les av, og leverer vassmålarstanden til oss nå snarast.

Dei fleste målarane har 5 siffer som skal lesast av. Ikkje ta med raude tal, eller tal bak komma. Merk at kundenummer og brukarnamn er det same.

 

Er du røyrleggjar?

I Hå kommune skal det installerast kommunal vassmålar i alle nye bustader med eige seksjonsnummer eller bruksnummer. Du må vera autorisert røyrleggjar for å installera, og vassmålar må hentast  på lageret på Bøvegen 16 (Pytten). Vassmålaren må plomberast ved montering.

Røyrleggjar må fylla ut rapportskjema og senda til kommunen snarast etter montering av ny, eller ved byte av vassmålar.

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51 79 30 00