Kvassheimsåna

Det er kartlagt habitatsforhold for Kvassheimsåna. Det er også gjort bunndyrsundersøkelser og elvemuslingsundersøkelser i forbindelse med utslipp.