Landbruk og miljø

Kommunen sitt ansvar:

  • Føra tilsyn og fatta vedtak om plassering av anlegg for husdyrgjødsel og avløpsslam.
  • Føra tilsyn og fatta vedtak for ulike lager og lagringmetodar av husdyrgjødsel.
  • Føra tilsyn med at silo og silopresssaft blir lagra slik at det ikkje fører til forureining.
  • Kontrollera og godkjenna at lager for silopressaft held dei tekniske retningslinjene. 
  • Kontrollera at produsentane har gjødselsplanar.
  • Utvida tidspunkt for spreiing av husdyrgjødsel fram til 1. oktober ved behov.
  • Forby spreiing av husdyrgjødsel i heile eller delar av perioden 1. september til 1. november ved behov.
  • Godkjenna spreiieareal. 
  • Føra tilsyn med at reglane for tidspunkt og mengde av spreiing blir halde.
  • Vurdera melding om bruk av slam som gjødselvare. 

Du finn meir informasjon på miljøkommune.no.

Kontakt

Halldor Gislason
Landbrukssjef
Telefon: 51 79 31 24
Mobil: 415 32 691
Karin Hansen Nærland
Rådgiver, landbruk og miljø
Telefon: 51793116
Mobil: 95978069
Else Brit Helland Mæland
Landbrukskonsulent
Telefon: 51 79 31 27