Barnehagevedtekter

2 Formål

2.1 Barnehagane skal vera ei pedagogisk tilrettelagt verksemd. Dei skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar, kunnskapsdepartementet sine forskrifter, nasjonal rammeplan, kommunale vedtekter og den enkelte barnehage sin årsplan.

2.2 Barnehagen skal vera ei kvalitativ god og fleksibel teneste som tek sikte på å imøtekoma innbyggarane i Hå på ein god måte.