Viktig melding

Lukk meldinga

Startlån

NB! Hå kommune har tildelt alle lånemiddel for startlån i 2023. Det er ikkje mogleg å søka eller få startlån før kommunen har fått nye middel frå Husbanken i 2024. 

Søk via nettportalen til Husbanken

Startlån kan vera ein mogleg inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får tilstrekkeleg bustadlån i annan bank, eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin.

Kommunestyret i Hå har vedtatt eigne vedtekter for tildeling av startlån:

Du kan søka elektronisk via nettportalen til Husbanken. Søknadane vert fortløpande behandla.

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000