Viktig melding

Lukk meldinga

Vassmiljøtiltak

Fylkeskommunen sine tilskot til vassmiljøtiltak skal bidra til å betra miljøtilstanden i ferskvatn og kystvatn der dagens situasjon ikkje er god. Tilskotsordninga skal også bidra til å auka kunnskapen om tilstanden der me ikkje veit nok om vassmiljøet, og til overvaking for å følga med på effekten av igangsette tiltak. Formidlingsprosjekt for å auka kunnskapen og forståing om vassmiljø kan også få støtte.

Du finn meir informasjon om kriterium og korleis du søker på Rogaland fylkeskommune sine sider.

Søknadsfrist er 23. februar 2021.

Kontakt

Karin Hansen Nærland
Landbruks- og miljørådgivar
Mobil: 95978069