Vil du klarlegga grensene på eigedommen din?

Du kan få klarlagt ei tidlegare bestemt eigedomsgrense ved å bestilla oppmålingsforretning hos kommunen.

Me  skil mellom to ulike typar av klarlegging/påvising:

1. Påvisa grense

Viss grensa har koordinatar som tilsvarer dagens standard, kan kommunen merka grensene. I slike tilfelle treng ikkje dei involverte partene å møte opp. 

2. Klarlegga grense

Viss grensa er oppgitt skriftlig i eldre dokument, må naboane bli einige om kor grensa går, og kommunen merkar i samsvar med dette. 

Slik søker du: