Sjekk ut læringsfabrikken Hubben

Hå kommune har i samarbeid med Haugstad møbel AS og Ungt entreprenørskap etablert læringsfabrikken Hubben. Målet med prosjektet er å auka læringsutbyttet og motivasjonen til elevane, og dessutan gjera skulegangen meir relevant og praksisnær.

Hubben ligg på Varhaug. Hit kjem elevane til 9. trinn frå alle dei fire ungdomsskulane i kommunen for å etablera og driva elevbedrifter.  Elevane har Hubben som arbeidsplass ein heil dag annakvar veke. Til saman arbeider elevane med prosjektet i omtrent 60 skuletimar i løpet av eit skuleår. Prosjektet blir avslutta med ei messe der elevane sitt arbeid blir presentert og seld til interessentar.

Sjå innslag frå då TV Vest var på besøk i Hubben.

Skaparglede og samarbeid

Elevbedriftsarbeidet er organisert som eit tverrfagleg prosjekt og blir knytt opp mot kompetansemål i fleire fag på skulen. Gjennom etablering og drift av si eiga elevbedrift får elevane utvikla kreativiteten sin, initiativ og samarbeidsevne. Dei får etablera prosjekt med utgangspunkt i eigne interesser, og får erfaring med skaparglede, engasjement og utforskertrong. Dei får òg erfaring med å kommunisera og samarbeida med kvarandre internt i bedrifta, men også ut mot kundar og lokalt næringsliv. Dette er kompetansar me meiner er viktige for å møta eit moderne arbeidsliv som er i kontinuerleg endring.

Hubben Læringsfabrikk

Reduserer avfall og miljøavtrykk

I «Hubben» får elevane tilgang til møblar og innreiingar som blir byta ut av kundar av Haugstad møbel AS. Fleire av elevane vel å etablera elevbedrifter som tar utgangspunkt i desse møblane, og gir dei nytt liv gjennom design og redesign. Slik bidrar elevane til å redusera avfall og miljøavtrykk. Elevane blir òg bevisstgjorde Norge si rolle i verda ved at 10% av overskota til bedrifta blir donerte til eit velgjerande formål. Dermed bidrar elevane til å gi betre levekår, og nye moglegheiter og tenester til personar i samfunnet som treng det.

Kontakt

Henning Stokkeland Olsen
Prosjektstilling
Mobil: 41615983