Bilete

Toppbilde barn i lek - Klikk for stort bilete

Barnehage

Barnehageplass i Hå kommune
 

Søknader om ny plass, endra opphaldstid eller oppseiing av plass skjer i Barnehageportalen. Søkjer du overflytting til ein annan barnehage, må du sende inn ny søknad. Ved godkjent byte av barnehage, mister du automatisk den gamle plassen.

Hå kommune har 14 kommunale og 3 private barnehagar.

Etter opptaksreglane blir søknaden prioritert etter alder på barnet. Når de søkjer vil de få eit automatisk svar på at søknaden er motteken. Søknaden står på venteliste og blir tildelt av den einskilde barnehage ved ledig kapasitet.

Utvida rett til plass i barnehage

Utviding av retten til barn som fyller eitt år seinast i november 2016 er vedtatt av Stortinget, og vil gjelda frå komande barnehageår. Dei det gjeld må søkja i hovudopptaket som har søknadsfrist 1.mars.

 

Barnehagane - Klikk for stort bilete

Betaling for barnehageplass

Husstandar med årleg inntekt under kr. 500 500,- har rett til redusert foreldrebetaling, det gjeld i kommunale og private barnehagar. I tillegg har 3, 4 og 5 åringar rett på 20 timar gratis kjernetid i veka, om husstandens inntekt er under 450 000,- pr. år. Ein søkjer redusert betaling i den kommunen barnet er folkeregistrert.

Betaling for barnehageplass

Søknad om redusert betaling i barnehage

 

Open barnehage

Open barnehage er eit tilbod for barn i alderen 0-6 år i følge med vaksne. Tilbodet er ope på føremiddagar frå kl. 9-13. Dagar og tider varierer frå kvar barnehage. Sjå den einskilde barnehage for meir informasjon.
Nærbø: Noas ark
Varhaug: Lensmannsgarden barnehage

Saman om god oppvekst

Hå kommune har utvikla eit program for foreldrerettleiing som er retta mot alle foreldre til barn i alderen 1-12 år, dette heiter «Saman om god oppvekst!».

Kontakt

Hildegunn S. Husveg
Hildegunn S. Husveg
Barnehagesjef
Telefon: 51 79 30 70

Kart

Fann du det du leita etter?