Pris og betaling for barnehageplass

Oversikt over fakturaer frå Hå kommune finn du her

Her kan du og søka om utsetjing.

Kva kostar det?

Prisar barnehage
Dagar i veka Pris
5 dagar kr 3315
4 dagar kr 2917
3 dagar kr 2188

Barnehagane har 11 betalingsterminar. Det vert lagt til 10% på deltidsplassar.

Andre prisar i barnehage
Andre prisar Pris
Heildagsplass på enkle dagar (ved ledig kapasitet) 292 kroner per dag
Open barnehage 20 kroner per dag

Prisane gjeld for både kommunale og private barnehagar.

Når kan du få redusert barnehagepris?

Dersom du har fleire barn i barnehage

Du får automatisk søskenrabatt om du har fleire barn i barnehagen. 

  • Du betalar 70% for barn nummer to.
  • Du betalar 50% for barn nummer tre eller fleire.

Søskenrabatt gjeld sjølv om du har eitt barn i kommunal barnehage og eitt barn i privat barnehage.

Dersom husstanden har låg inntekt

Husstandar med lågare samla brutto årsinntekt enn 592 167 kroner kan søka om redusert pris. 

Alle 2, 3, 4, og 5-åringar, og barn som har utsett skulestart, i familiar med samla brutto årsinntekt under 566 111 kroner  kan søka om 20 timar gratis barnehage i veka.

Frå og med 1.april kan du søka om redusert betaling for barnehageåret 2022/2023

Du søker om redusert foreldrebetaling i same portal som du søker om barnehageplass
 

Søknadsfrist for redusert barnehagepris

Søknadsfristen er 30. mai for å få behandla søknaden om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid frå og med august. Søknadar som kjem inn etter 1. august blir gjeldande frå månaden etter motteken søknad.
 
Hugs at du må senda søknad om redusert foreldrebetaling kvart år. 

Gå til sida om redusert barnehagepris for å lesa meir