Kunngjeringar
Publisert 10.10.2017
1107B planavgrensning 1

Cowi AS har i medhald av Plan- og bygningslova §12-8,varsla oppstart av reguleringsarbeid for endring av deler av områdeplan 1107A Område ved Varhaug skule. Endringa gjeld reguleringsføresegnene og arealbruken for området mellom Ånestadvegen, Varhaugvegen, Skulevegen og Dublandsvegen, som framgår av kartutsnittet. Me vil omtale reguleringsendringa som plan 1107B.

Publisert 04.10.2017
varselingskart 1095A

Utval for tekniske saker og næring vedtok 26.09.2017 å leggja forslag til reguleringsendring 1095A Skinansfjellet Vindpark ut til offentlig ettersyn, I medhald av plan - og bygningslovas § 12 - 10 og 12 – 14. Endringa utgjer konkret ei endring av reguleringsføresegna § 2.2.2 si makshøgd frå 150 til 200 meter.
"§ 2.2.2 Total høyde til vingespiss (navhøyde + 1/2 rotordiameter) kan være inntil 200 meter."

Publisert 28.09.2017
Planområde 1010-1B Varhaug sentrum sør 1

Hå kommune startar opp reguleringsendring for Reguleringsplan for Varhaug sentrum sør, plan-nr. 1010. Me vil omtala endringa som plan 1010-1B, og planarbeidet kan påverke din eigedom.

Publisert 07.09.2017
Varhaug sentrum

Hå kommune startar arbeidet med kommunedelplan for Varhaug sentrum. Planen skal konsekvensutredast, og eit planprogram skal ligga til grunn for planarbeidet. Forslag til planprogram, saksutgreiing og kart over planområdet finn du til høgre på denne sida.

Publisert 31.08.2017
996

Utval for tekniske sakar og næring vedtok i møte 29.08.2017 å leggja Plan 996B-1 Detaljregulering Nærbø sentrum øst, Bjorhaugvegen 2 gnr 25 bnr 13, ut på høyring, med ein merknad om breidd på Bjorhaugvegen.

Fann du det du leita etter?