Kunngjeringar
Publisert 18.08.2017
varselingskart 1095A
Norsk Vind Skinansfjellet AS søker om ei endring av ovannemnte områdereguleringsplan. Den omsøkte endringa gjeld at områdereguleringsplanens tillatte maksimalhøgd for vindturbinane i prosjektet, ynskjest endra frå 150 til 200 meter.
Publisert 09.08.2017
994A-1

Prosjektil Areal AS varslet 1.august,  på vegne av tiltakshaver Byggmester Lervik AS og i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, oppstart av reguleringsarbeid for:
Plan nr. 994A-1 - Detaljregulering for boliger i Gåsevegen, Nærbø.

 

Publisert 09.08.2017

Hå kommunestyre vedtok planen i møte 15.06.2017

Publisert 29.06.2017

Kommunane i Jæren vannområde, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal,
Klepp, Time og Hå har utarbeida forslag til felles lokal forskrift om avgrensning av
spreieperiode for husdyrgjødsel og anna organisk gjødsel.

Publisert 16.06.2017
Plangrense1175

Prosjektil Areal AS varsler på vegne av tiltakshaverne Risa AS og Grunn-Service AS, oppstart av samlet reguleringsplan for en større utvidelse av masseuttakene deres på Friestad.  Dette er et utvidet planarbeid i forhold til tidligere varslet 08.03.2017. 

Publisert 29.05.2017

NVE har mottatt søknad fra Lyse Produksjon AS om endret manøvreringsreglement for to av magasinene om er tilknyttet Hetland kraftverk: Homsevatn og Holmavatn. I tillegg har NVE tidligere mottatt søknad om tillatelse  til fortsatt overføring av Hagavatn for utnyttelse i Hetland kraftverk i et sidevassdrag til Ognavassdraget. NVE ønsker å behandle disse to søknadene samtidig.

Publisert 03.05.2017
kviamarka.jpg

Formannskapet vedtok i møtet 2. mai 2017 å legge forslag til planprogram for klima- og energiplan for Hå kommune ut til offentleg ettersyn.

Fann du det du leita etter?