Kunngjeringar
Publisert 22.05.2020

Bakgrunn for saken:
Områdeplan for Tjemslandsmarka industriområde – plan 1151 blei godkjent i kommunestyret 07.05.2015.

Rådmannen ser nå det er behov for fleire endringar, og det meldes derfor oppstart av reguleringsendring A for plan 1151.

Publisert 12.05.2020

Prosjektil Areal AS gjev med dette i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-8, melding om at følgande reguleringsarbeid blir satt i gang: Plan 1180 - Detaljregulering for Njølstad:

Det kunngjøres med dette melding om igangsetting av reguleringsarbeid og høyring av planprogram.
 
 

Publisert 06.05.2020

Utval for tekniske saker og næring vedtok 05.03.2020 å ta reguleringsplanen opp til behandling, og gi Rådmannen fullmakt til å legge planen ut til høyring og offentleg ettersyn med to alternative løysningar.

  

Publisert 05.05.2020

Kommunestyret i Hå kommune vedtok 07.04.2020 å godkjenne detaljreguleringsplanen. 

 

 

Publisert 31.03.2020

Kommuneplanutvalet vedtok i møte 31. mars 2020, i sak 006/20, å legga "Planstrategi 2020 – 2023" (PDF, 4 MB) ut til offentleg ettersyn.

Publisert 13.12.2019

Meiner du noko om landbruket i Hå? Kva tenkjer du om matproduksjon i framtida?

Hå kommune startar arbeidet med kommunedelplan landbruk. Planen skal leggja føringane for kommunen sin landbrukspolitikk framover.

Publisert 26.11.2019

Føremålet med ordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom hos barn og unge.

Publisert 04.10.2019

Arkitektkontoret Vest AS gjer med dette i samsvar med plan- og bygningslovas §12-8 og §12-11, melding om at følgande reguleringsarbeid blir sett i gang:
Plan 1190, detaljregulering av sambrukshus, bustader og torg, Nærbø sentrum
Hå kommune er oppdragsgjevar for planarbeidet. 

Det kunngjøres med dette og oppstart av forhandlingar om utbyggjingsavtale for det same
området, jf. pbl. § 17-4.  

Publisert 24.05.2019

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Publisert 26.11.2018

Kommunedelplanen inneheld ei planbeskriving som seier noko om korleis me skal utvikla eit trygt, triveleg og tilgjengeleg sentrum. Sentrum skal bidra til identitet og må bygga vidare på eksisterande kvaliteter som stasjonsby, samtidig som me skal skapa noko heilt nytt.