Kunngjeringar
Publisert 14.05.2018
Planavgrensning ortofoto

Hå kommune har starta arbeidet med kommunedelplan for Varhaug sentrum. Me vil gjerne ha deg med på laget. Korleis skal sentrum sjå ut i framtida? No har du sjansen til å vera med og seia meininga di. Bli med i eit gjestebod og gi innspel om nærmiljøet ditt. Kom innom og ta ein prat under Varhaugmarken!

Publisert 14.05.2018
1156 figur vedtatt

Kommunestyret i Hå vedtok 3. mai 2018 Detaljreguleringsplan 1156 Hadlandsdalen, i medhald av plan - og bygningslovas §12-3 og 12-12.

Publisert 27.04.2018
Turnett i Hå 1

Utval for tekniske saker og næring vedtok i møte 19. april 2018 å leggja Plan for turnett i Hå kommune (PDF, 14 MB) ut til offentleg ettersyn.

Planen gjeld heile kommunen.

Publisert 26.04.2018
Plangrense1175

Utval for tekniske saker og næring, vedtok i møte 19. april 2018, å ta privat forslag til detaljregulering plan 1175 Masseuttak Friestad, gnr.102, bnr.2 og 3 og gnr.105, bnr.1, opp til behandling, og leggja planen ut til offentleg ettersyn.

Publisert 25.04.2018
dryppande_vasskran


Hå formannskap vedtok den 24.04.2018 å legge forslag til standard abonnementsvilkår for vann og avløp med særbestemmelser ut til offentlig ettersyn.
 

Publisert 23.10.2017
Hovudplan VA

 

I samband med godkjenninga av hovudplan for vatn, vassmiljø og avløp vert utkastet lagt ut til offentleg høyring. Høyringsfristen er 15. november.

Fann du det du leita etter?