Kunngjeringar
Publisert 31.03.2020

Kommuneplanutvalet vedtok i møte 31. mars 2020, i sak 006/20, å legga "Planstrategi 2020 – 2023" (PDF, 4 MB) ut til offentleg ettersyn.

Publisert 10.03.2020

Utval for tekniske saker og næring i Hå kommune har i møte 05.03.2020, sak 16/533 i UTN, godkjent framlegg til detaljregulering for Toppen gård, plan 1171, og vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar § 12-10 i plan- og bygningslova.  

  

Publisert 13.03.2020

Utval for tekniske saker og næring vedtok i sak 030/20  05.03.2020 å ta reguleringsplanen opp til behandling og sende den ut til offentleg ettersyn, etter PBL §12-10.  

 

Publisert 10.03.2020

Utval for tekniske saker og næring vedtok i møte den 05.03.2020, i sak 029/20, å legga detaljregulering for høgdebasseng på Håland, plan 1192, ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

  

Publisert 13.12.2019

Meiner du noko om landbruket i Hå? Kva tenkjer du om matproduksjon i framtida?

Hå kommune startar arbeidet med kommunedelplan landbruk. Planen skal leggja føringane for kommunen sin landbrukspolitikk framover.

Publisert 26.11.2019

Føremålet med ordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom hos barn og unge.

Publisert 04.10.2019

Arkitektkontoret Vest AS gjer med dette i samsvar med plan- og bygningslovas §12-8 og §12-11, melding om at følgande reguleringsarbeid blir sett i gang:
Plan 1190, detaljregulering av sambrukshus, bustader og torg, Nærbø sentrum
Hå kommune er oppdragsgjevar for planarbeidet. 

Det kunngjøres med dette og oppstart av forhandlingar om utbyggjingsavtale for det same
området, jf. pbl. § 17-4.  

Publisert 24.05.2019

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Publisert 26.11.2018

Kommunedelplanen inneheld ei planbeskriving som seier noko om korleis me skal utvikla eit trygt, triveleg og tilgjengeleg sentrum. Sentrum skal bidra til identitet og må bygga vidare på eksisterande kvaliteter som stasjonsby, samtidig som me skal skapa noko heilt nytt.