Kunngjeringar
Publisert 18.01.2021

Kommunestyret har i møte 22.10.2020 vedtatt fastsettelse av planprogram for plan 1180 detaljregulering for Njølstad, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9, jf. §4-1.


 

Publisert 11.01.2021

Hå kommune varsler om oppstart av planarbeid (planendring etter full planprosess) og høring av planprogram for områdereguleringsplan for Tjemslandsmarka industriområde (planID 1151) på Varhaug, Hå kommune. Jf. plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-2, 12-8, 12-9, og 12-14. Varslet planområde viser på bildet nedenfor og er på ca. 111 dekar. Varslet plangrense kan bli noe justert gjennom planarbeidet.

 

Publisert 16.12.2020

Hå Kommunestyre vedtok 10.12.2020 å godkjenne endring av plan 1052, med 20 mot 12 røyster.

  

Publisert 10.12.2020
FNs berekraftsmål

Hå kommune har byrja arbeidet med ny kommuneplan. No kan du vera med og påverka korleis Hå-samfunnet skal verta i framtida.   

Publisert 04.12.2020

Tenesteområde for opplæring og kultur har utarbeidd forslag til ny kommunal forskrift om ordensreglement i skulane i Hå. Den nye forskrifta skal erstatta den gamle som vart vedteken 21.02.2001. Utval for opplæring og kultur skal behandla saka i møte 24.02.2021. 

Forslaget blir sendt ut til skulane og lagt ut her på heimesida til Hå kommune 04.12.2020. Elevråda, SU og dei tilsette sine organisasjonar er spesielt oppfordra til å uttale seg. 

Frist for å levera inn uttale: 03.02.2021 

Alle uttalar skal sendast til skule@ha.kommune.no  

Publisert 16.11.2020

Føremålet med ordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom hos barn og unge.

Publisert 06.11.2020

Kommunestyret i Hå kommune vedtok i møte 29.10.2020 å fremje planenforslaget og leggje det ut til offentleg ettersyn.  

Publisert 06.11.2020

Kommunestyret i Hå kommune vedtok i møte 29.10.2020 å fremje planenforslaget og leggje det ut til offentleg ettersyn.

 

Publisert 06.11.2020

Hå Kommune har vedtatt endring i plan 1048 - Reguleringsplan for Ogna Camping.