Kunngjeringar
Publisert 09.07.2019

I høve til plan- og bygningslova sin § 12-8 varslar Stav Arkitekter AS, på vegne av Castra Progressio AS, oppstart av reguleringsplanarbeid med detaljregulering for Camp Ogna i Hå kommune.

 

 

 

Publisert 28.06.2019

Kommunestyret i Hå kommune vedtok 20. juni 2019 å godkjenna planen.

 

Publisert 28.06.2019

I samsvar med Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
§ 12-8 vert det med dette meldt at det vert sett i gang arbeid med:
Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Dysjalandsvegen, frå Lerbrekkvegen
til Dysjaland, Hå kommune (planID 1193).

 

 

 

Publisert 28.06.2019

Prosjektil AS har på vegne av Grunn-service AS og Risa AS utarbeidet en samlet reguleringsplan for framtidige utvidelse av 2 eksisterande masseuttak på Friestad.
Kommunestyret (13.06.2019) og Utval for tekniske saker og næring (20.06.2019) har no godkjent planen, slik at den blir grunnlag for utbyggjing i området.

 

 

 

Publisert 28.06.2019

Kommunestyret i Hå vedtok i møte 13. juni, å eigengodkjenne planendring 1023B. Endringa kan påverke din eigedom. 

 

 

 

Publisert 25.06.2019

Formannskapet i Hå kommune godkjente den 04.06.2019 utbyggingsavtale om opparbeidelse og utbygging av eiendommen gnr. 25 bnr. 56 (Meieritomta) på Nærbø. Utbygger vil være Meieritomten Utvikling AS.

Avtalen beskriver bl.a. ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, friområder mv.) som arealplanene forutsetter opparbeidet ved utbygging av områdene.

Dokumentene i saken kan finnes her i sak 045/19.

Publisert 24.05.2019

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Publisert 26.11.2018

Kommunedelplanen inneheld ei planbeskriving som seier noko om korleis me skal utvikla eit trygt, triveleg og tilgjengeleg sentrum. Sentrum skal bidra til identitet og må bygga vidare på eksisterande kvaliteter som stasjonsby, samtidig som me skal skapa noko heilt nytt.

Publisert 14.05.2018

Tirsdag 28. mai 2019 ble politikere, gjestebud og næringsliv de første som fikk se fremtidsbildene som MAD arkitekter har laget på bakgrunn av innspill fra innbyggerne.

Fann du det du leita etter?