Kunngjeringar
Publisert 19.10.2020

Kommunestyret i Hå kommune vedtok i møte 15.10.2020 sak 16/533 å godkjenne plan 1171- detaljreguleringsplan Toppen gård.

Publisert 16.10.2020
Framtidsbilete Varhaug

15. oktober vedtok kommunestyret å legga utkast til kommunedelplan for Varhaug sentrum ut på høyring.

Publisert 06.10.2020

Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av planarbeid med detaljregulering for fv. 44 Nordsjøvegen, ved Kinnarvåg i Hå kommune. 

 

Publisert 30.09.2020

Formannskapet i Hå kommune vedtok den 29.09.2020 å legge følgende forslag til reforhandlet utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn:
Utbyggingsavtale om opparbeidelse og utbygging av eiendommen gnr. 25 bnr. 56 og gnr. 25 bnr. 240 (Meieritomta) på Nærbø.

Publisert 22.09.2020

Kommunestyret vedtok i møte 03.09.2020 sak 055/20 å vedta endra reguleringsplan 1050 Områderegulering for Kruesemarka, Nærbø.

Publisert 17.09.2020

Kommunestyret i Hå kommune vedtok i møte 03.09.2020 sak 15/1020 å godkjenne plan 1158 - masseuttak på Varden.

Publisert 16.09.2020

Det varsles med dette igangsetting av arbeid med detaljregulering av Stokkalandsmarka Aust med plan-ID: 1133, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8.

Publisert 10.09.2020

Kommunestyret i Hå kommune vedtok i møte 03.09.2020 å fremje planendringa og leggje den ut til offentleg ettersyn.

 

Publisert 28.08.2020

Det underrettes om at Hå kommunestyre i møte 12.12.2019, sak 16/887 Detaljregulering for masseuttak på gnr. 115, bnr. 1, Aniksdal.

Planforslaget er utarbeidet av Prosjektil AS, på vegne av grunneier og tiltakshaver Knut Åge Gjersdal.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Klagen sendes til Hå kommune, Rådhusgata 8, 4360 Varhaug, eller på e-post: teknisk@ha.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra kunngjøringsdato.

Det er ikke mulig å klage på vedtak fra KMD.

Publisert 27.08.2020

Kommunestyret i Hå kommune vedtok i møte 07.05.2020 sak 029/20 å godkjenne planen.