Kunngjeringar
Publisert 12.03.2018
1174 Planavgrensning

Utval for tekniske saker og næring vedtok i møte 08. mars, å leggja detaljreguleringsplan 1174 Masseuttak, gnr. 115 bnr. 1, Aniksdal ut til offentlig ettersyn, i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10.

Publisert 07.03.2018
1171 planomriss

PDS Protek AS varslar oppstart av privat detaljreguleringsarbeid for  Plan 1171 Toppen Gård, på Rimestad, etter paragraf §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova. Planarbeidet kan påverke din eigedom.

 

Publisert 23.02.2018

Oppstart av planarbeidet med kommunedelplan for Nærbø sentrum, med høyring av planprogram vart varsla 25. mai 2016 til offentlege høyringsinstansar og andre interessentar. Det vart også varsla om at plangrensa kunne verte endra i løpet av prosessen. Det har nå vist seg behov for å utvida planområdet til også å omfatta områder ved Skjærpebakken og Nærbøgata, samt å ta ut området ved Bernervegen der Betel held til i dag.
 

Kommuneplanutvalet vedtok 13. februar 2018 i sak 009/18 om «Varsel om justering av planområdet» å utvida planområdet til også å omfatta Skjærpebakken og delar av Nærbøgata, samtidig som området rundt Betel vart tatt ut.

Publisert 19.02.2018
1119C-5 plangrense

Hå kommune varslar start av reguleringsarbeid for Bjorhaug, fv.168, parsell Bø skule - Bø, plan 1119C-5. Planarbeidet kan påverka din eigedom. 

Publisert 19.02.2018
1185 plangrense

Hå kommune varslar oppstart av reguleringsarbeid for Nye Loen, Nærbø, Plan 1185. Planarbeidet kan påverka din eigedom.

Publisert 23.01.2018
Planavgrensning ortofoto

Hå kommune har starta arbeidet med kommunedelplan for Varhaug sentrum. Planprogram med ny planavgrensning vart vedteke av kommunestyret 14. desember 2017. 

Publisert 23.10.2017
Hovudplan VA

 

I samband med godkjenninga av hovudplan for vatn, vassmiljø og avløp vert utkastet lagt ut til offentleg høyring. Høyringsfristen er 15. november.

Fann du det du leita etter?