Publisert 13.10.2017

I tida som kjem vil det gå føre seg anleggsarbeid opp mot Stokkalandsvegen.

Ein del av anleggsarbeidet vil væra nært opp mot eigedomane.

 

 
Publisert 10.10.2017
1107B planavgrensning 1

Cowi AS har i medhald av Plan- og bygningslova §12-8,varsla oppstart av reguleringsarbeid for endring av deler av områdeplan 1107A Område ved Varhaug skule. Endringa gjeld reguleringsføresegnene og arealbruken for området mellom Ånestadvegen, Varhaugvegen, Skulevegen og Dublandsvegen, som framgår av kartutsnittet. Me vil omtale reguleringsendringa som plan 1107B.

Publisert 04.10.2017
varselingskart 1095A

Utval for tekniske saker og næring vedtok 26.09.2017 å leggja forslag til reguleringsendring 1095A Skinansfjellet Vindpark ut til offentlig ettersyn, I medhald av plan - og bygningslovas § 12 - 10 og 12 – 14. Endringa utgjer konkret ei endring av reguleringsføresegna § 2.2.2 si makshøgd frå 150 til 200 meter.
"§ 2.2.2 Total høyde til vingespiss (navhøyde + 1/2 rotordiameter) kan være inntil 200 meter."

Publisert 28.09.2017
Planområde 1010-1B Varhaug sentrum sør 1

Hå kommune startar opp reguleringsendring for Reguleringsplan for Varhaug sentrum sør, plan-nr. 1010. Me vil omtala endringa som plan 1010-1B, og planarbeidet kan påverke din eigedom.

Publisert 11.09.2017

 

valg.no kan du følgje med på resultata frå opptellinga av stemmene til stortingsvalet 2017 etter kvart som dei blir innrapporterte. Valresultata er tilgjengeleg på valdagen 11. september 2017 kl. 21.00.

 

Publisert 07.09.2017
Varhaug sentrum

Hå kommune startar arbeidet med kommunedelplan for Varhaug sentrum. Planen skal konsekvensutredast, og eit planprogram skal ligga til grunn for planarbeidet. Forslag til planprogram, saksutgreiing og kart over planområdet finn du til høgre på denne sida.

Publisert 14.08.2017
Vigrestad skule

Køyremønsteret  er no endra i Nymannsvegen forbi Vigrestad skule som eit strakstiltak for å trygge elevane sin skuleveg.

Hå kommune oppfordrar alle å vise omsyn og respektere ny skilting.

 

Publisert 04.08.2017

Torsdag 10.august kjem NRK Sommertoget til Brusand og det blir folkefest med mykje liv og røre.

Publisert 04.05.2017

På konferansen "Bygging av fremtidens skole 2017" fekk Bø skule pris for "Årets skolebygg 2017". Ein kompetent jury av uavhengige ekspertar vurderte alle innkomne forslag, og 5 prosjekt vart plukka ut til ei avrøysting.

Fann du det du leita etter?