Viktig melding

Lukk meldinga

Ny kommuneplan 2024-2036

20. juni vedtok kommunestyret å eigengodkjenna ny kommuneplan. Den nye kommuneplanen “Hå mot 2036” erstattar kommuneplanen som vart vedteken i 2014.  Klikk her for å sjå saksprotokollen.  

Den nye kommuneplanen tek utgangspunkt i langsiktige utfordringar og moglegheiter, med ei sterk forankring i FN sine berekraftsmål. I samfunnsdelen er sju hovudsatsingsområde valde ut for å sikra berekraftig utvikling i Hå kommune. Planen inneheld vidare ein langsikteg arealstrategi som skal fungera som eit bindeledd mellom samfunnsdelen og arealdelen.

Heile planforslaget «Hå mot 2036» består av:

 • Samfunnsdel med hovudsatsingsområde for kommunen si ønska utvikling og langsiktige mål og strategiar.
 • Arealdel med føresegner, kommuneplankart for heile kommunen og tettstadene og planomtale med kunnskapsgrunnlag.
 • Andre dokument/vedlegg
  - temakart for kulturmiljø inkludert faktaark
  - kulturmiljøregister
  - kulturminnerettleiar
  - innkomne merknadar til kommuneplanen i fulltekst
  - merknadshefte med vurdering av innkomne merknadar

Plandokumenta

Kommuneplan 2024-2036 Samfunnsdel (PDF, 46 MB)

Kommuneplan 2024-2036 Arealdel med føresegner (PDF, 5 MB)

Kommuneplankart 2024-2036 Hovudkart A0 (PDF, 24 MB)

Kommuneplankart 2024-2036 Tettstader A0 (PDF, 11 MB)

Planomtale med kunnskapsgrunnlag (PDF, 11 MB)

Andre dokument/vedlegg

Temakart kulturmiljø (PDF, 9 MB)

Kulturmiljøregister (PDF, 412 kB)

Kulturminnerettleiar - Å eiga eit kulturminne (PDF, 19 MB)

Merknadshefte til planprogram og kulturminnehøyring (PDF, 4 MB)

Merknadshefte til førstegongshøyring (PDF, 3 MB)

Merknadshefte til avgrensa høyring I (PDF, 857 kB)

Merknadshefte til avgrensa høyring II (PDF, 24 kB)

Merknadane i fulltekst finn du under “Andre ressursar”

Lurer du på noko?

Har du spørsmål kan du kontakta Hå kommune på e-post kommuneplan@ha.kommune.no, eller telefon 51 79 30 00.