Oppdatert informasjon om koronaviruset

Klikk for stort bilete Oppdatert informasjon og råd om smitteførebygging per 3. august 2020.

 

Lokal informasjon

* Oppdatert informasjon om koronaviruset

Kommunale tilbod som er stengde/reduserte
 • Servicetorget og rådhuset er stengt for publikum fram til 17. august. Det er mogleg å ta kontakt via e-post servicetorg@ha.kommune.no eller telefon 51 79 30 00. 
 • Alle kulturbygg, symjehallar, Stampen og gymsalar er stengde inntil vidare. Fleire utleigelokale er tilgjengelege igjen, men med restriksjonar på kor mange som kan vera til stades.
 • Biblioteket opna med reduserte opningstider frå måndag 11. mai. Du finn meir informasjon på nettsidene til Biblioteket i Hå.
 • Dagsenteret for psykisk utviklingshemma har vore stengt, men skal opna gradvis.
 • Tunet brukarstyrte senter har vore stengt, men opna igjen 13. mai. Turgruppa på Tunet skal òg starta opp igjen.
 • Dagsenteret for eldre på Nærbø startar opp litt frå 11. mai, og vil verta opna for dei med størst behov.
 • Nå er det mogleg å besøka bebuarar ved Hå sjukeheim og Klokkarhagen sjukeheim – men alle må ringa og avklara besøk med avdelinga på førehand.
 • Varhaug bu- og velferdssenter og Olsvoll bu- og velferdssenter opnar òg for besøk nå. Alt besøk må avtalast på førehand (Varhaug: 415 32 742 , Olsvoll: 415 32 779), og alle besøkande må registrera seg i besøksprotokollen.
 • Inntil vidare er det ikkje mogleg for frivillige lag og organisasjonar å leiga lokale på dagsenter eller institusjonar.
 • Helsestasjon for ungdom er stengd for drop-in. Dei som treng ein avtale kan ringa det vanlege telefonnummeret til helsestasjonen (51 79 99 70) for avtale med lege og/eller helsesjukepleiarar.
 • Skulehelsetenesta har hatt ei gradvis opning i takt med at skulane opna igjen. Det er nå ordinært eller tilnærma ordinært tilbod på alle skular.
 • Jordmortenesta og helsestasjon 0-5 har vore ope heile tida, men barselgrupper og heimebesøk vert ikkje gjennomført. Ingen med symptom, karantene eller som har andre i husstanden med symptom må koma på helsestasjonen. Partnar kan ikkje vera med til jordmor. Ikkje ha med søsken til helsestasjon, berre ein vaksen skal følga barnet.
 • Reisevaksinasjonskontoret er stengt.
 • NAV-kontoret opnar gradvis opp frå 18. mai. Ta kontakt på telefon (55 55 33 33) eller via nettsidene om du treng sosialhjelp eller nødhjelp.
 • Flyktningeininga er open, men utan undervisning.
 • Familiesenteret er i normal drift.
 • Heimeteneste rus/psykisk helse har vore lagd om til telefonoppfølging om det har vore mogleg, men er nå tilnærma tilbake i full drift.
 • Kommunale fysioterapeutar har opna gradvis igjen frå 27. april. Avdelinga er berre open etter avtale, og er stengd for gruppetrening og egentrening inntil vidare. Ring din terapeut eller 992 14 915 for å få timeavtale. Det same gjeld ergoterapi; ring 992 14 912 (vaksne) eller 992 14 918 (barn), syn/hørsel (992 14 916) og Frisklivsentralen (992 14 914 / 415 32 642 / 992 14 822). Private fysioterapeutar opna opp gradvis frå 20. april. Ta kontakt med din behandlar for oppdaterte detaljar.
 • Gjenvinningsstasjonen Pytten har vore stengd for publikum, men har nå vanlege opningstider igjen.
Kor mange er smitta i Hå?

Sju personar som er busett i Hå, har testa positivt på korona. 

Felles luftvegslegevakt

I samband med koronapandemien har Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå etablert felles luftvegslegevakt på Kleppe. Frå 2. juni vil legevakta på Sandnes overta som luftvegslegevakt på dagtid, medan legevakta på Kleppe fortset med dette kveld og helg.

 

Du finn meir informasjon her: 

Felles luftvegslegevakt i Sandnes og Klepp

 

Denne legevakta er berre for personar med symptom på luftvegssjukdom som treng legetilsyn. Helsepersonell vil avgjera om pasientar skal testast.

 

Slik fungerer den nye luftvegslegevakta

Kjekke turforslag i nærområdet

Sjølv om folk skal halda meir avstand til kvarandre for tida, er det viktig å få frisk luft. Men kvar bør du gå for å klara å halda god avstand?

 

Her har du i alle fall nokre gode anbefalingar:

Alternative turforslag i Hå

Hytte, fritidsbustad og campingplassar

20. april vart forbodet mot å overnatta på hytter oppheva. Me minner likevel om at regjeringa har oppfordra alle til å avgrensa unødvendige fritidsreiser.

 

Svar på spørsmål om campingplassar, finn du her

Rettleiar for skjenking og servering

Her finn du rettleiar for korleis skjenke- og serveringsstadene i Hå skal rigga seg under koronaepidemien.

Veileder skjenkesteder i Hå kommune covid 19-epidemien (PDF, 646 kB)

Testing/prøvetaking

Etter anbefaling frå Folkehelseinstituttet, testar kommunane alle med mistanke om Covid-19. Mistanke vil  i hovudsak seia feber, hoste eller tung pust.

 • Er du alvorleg sjuk, skal du kontakta fastlege eller legevakt for helsehjelp.
 • Personar i risikogruppa med symptom kontaktar fastlege for å vurdera testing.
 • Andre personar med milde symptom bør vera heime og sjå an symptoma i to dagar. Om symptoma ikkje går over, tek du kontakt med fastlege som vil vurdera om du skal verta testa.
 • Om du har symptom på luftvegsinfeksjon skal du ikkje gå på jobb, skule eller barnehage. Om lege mistenker at symptoma dine skuldast Covid-19, skal du isolerast heime til testsvaret er klart. Lege vurderer om andre medlemmer i husstanden skal i karantene.
 • Det kan ta opptil tre døgn før svaret er klart.

Les meir om kven som skal testast her

 

NB! Prøvetaking medfører fare for hoste og brekningar. Pasienten bør derfor ha papirlommetørkle tilgjengeleg til å dekka munn og nase.

 

Har du blitt testa for korona? Logg inn på helsenorge.no og sjå resultatet. Dersom testen er positiv vil du bli kontakta per telefon. Resultatet er vanlegvis klart innan eit par dagar. Du vil ikkje få varsel om når du kan sjå resultatet på helsenorge.

Heimekarantene

Personar som kjem til Noreg frå andre land, skal opphalda seg heime i karantene i 10 dagar etter ankomst til Noreg. Heimekarantene gjeld òg for dei som har hatt nærkontakt inntil 48 timar før ein bekrefta smitta person fekk dei første symptoma. Nærkontakt er definert som at ein har vore i kontakt med ein smitta person med mindre enn to meters avstand i meir enn 15 minutt.

 

Personar som har gjennomgått infeksjon med SAR-CoV-2 får seks månader unntak frå karanteneplikta.

 

Dei som er i heimekarantene må sjølvsagt ikkje møta opp til avtalar på legekontor, legevakt eller helsestasjon. Ring legesenteret for råd og utsetting av avtalar.

 

Sesongarbeidarar: Det nærmar seg vår, og me har normalt ein del sesongarbeidarar i jordbruket. Alle som reiser inn i landet må gå i karantene i 10 dagar før dei kan gå ut på jobb.

 

Les meir om karantene her.

Kva gjer du viss du treng legetilsyn?
 • Kvardagar kl 08-15: Ring fastlegen din
 • Helg kl 08-23 og kvardagar kl 15-23: Ring legevakt på 116 117
 • Nattestid heile veka kl 23-08: Ring legevakta 116 117
 • Du vil få beskjed om kor du skal møta opp.
 • Ingen skal møta opp utan å ringa fyrst!
 • Pasientar med luftveisplagar må fortrinnsvis handterast av fastlegekontora via telefon eller videokonsultasjon.
Gode råd mot bekymring, uro og stress

Koronasmitten og smitteverntiltaka som er iverksette angår oss alle. Tiltaka snur opp ned på kvardagen, og mange av oss kjenner på bekymring, uro og stress. Ei god nyheit: Det er normalt å reagera på dette! Situasjonen er ny, skremmande og heilt uvand for oss – ein unormal situasjon gir mange ulike reaksjonar. Det er normalt.

 

Hugs at dette går over! Denne situasjonen kjem ikkje til å vara evig, heldigvis! Me veit ikkje kor lenge den vil vare, men me veit at det vil gå over.

 

Utfordringa er å takla situasjonen så lenge den står på. Dyktige fagfolk i Hå kommune har laga nokre råd som kan hjelpa deg nå – og så er det heldigvis mange du kan ringa og snakka med om det er behov for det.

 

Les meir om gode råd og telefonummer du eventuelt kan ringa

Treng du litt hjelp i kvardagen, eller kan du tenka deg å hjelpa nokon andre?

Me har laga to nettskjema for deg som er innbyggar i Hå kommune:

 • I det eine kan du legga inn ønske om hjelp til mellom anna innkjøp av mat, transport eller andre praktiske oppgåver. Ikkje ver redd for å melda frå!
   
 • I det andre kan du melda deg til å vera med på dugnad. Kanskje kan du levera mat til nokon som er i karantene eller isolasjon? Kanskje vert det meir behov for barnepass framover? Er det nokon som kan tenka seg å dela ut informasjon til sårbare grupper?

Her finn du begge skjemaa

Er du helsepersonell eller student og vil melda deg til teneste?

Hå kommune ønsker å koma i kontakt med helsepersonell og studentar som ikkje er i arbeid, og som vil melda seg til teneste.

 

Her finn du meir informasjon og kontaktskjema

Treng du nokon å snakka med?

Koronaviruset pregar kvardagen til oss alle, og mange har kanskje behov for å snakka med nokon. Røde Kors i Hå har mobilisert fleire frivillige som stiller opp til psykososial telefonkontakt.

 

Dette er altså ikkje eit medisinsk tilbod, men ei open linje for deg som kanskje vil lufta nokre tankar med eit medmenneske.

 

Her finn du meir informasjon og telefonnummer du kan ringa

Koronatelefon i Hå

Frå og med 30. april er ikkje lenger den lokale koronatelefonen i drift. Om du har spørsmål om korona som du ikkje får avklart ved å lesa på nettet, kan du ringa 815 55 015.

 

Les dette før du ringer:

 • Sjekk alltid nettsidene www.fhi.no, www.ha.no/korona eller www.koronasjekk.no før du ringer
 • Er du helsepersonell og lurer på om du kan gå på jobb; drøft med leiaren din.
 • Har du behov for legetime eller lurer på ting som har med fastlegetenestene å gjera, ringer du legekontoret ditt eller legevakt på vanleg måte.

 

Generell informasjon