Informasjon om koronaviruset

 

* Oppdatert informasjon om koronaviruset

Kva for nokre nasjonale og lokale reglar og anbefalingar gjeld nå?

Nasjonale anbefalingar og reglar frå 23. februar: 

 

Sosial kontakt 

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

 

Reiser 

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

 

Arbeidsplasser 

Hjemmekontor for alle som har mulighet.

 

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

 

Høyere utdanning

 • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd (nytt).
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte (nytt).
 • Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak (nytt).

 

Private sammenkomster og arrangement: 

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

 

Uteliv og serveringssteder 

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

 

Les de nasjonale reglene og anbefalingene på regjeringen.no.

 

Lokale anbefalingar og reglar:

 

Pause i innandørs-idrett for vaksne frå 15. februar

 

 

Her er tips til korleis du brukar munnbind:

 

Testing

Kven skal testa seg?

Alle med nyoppståtte luftvegssymptom (inkludert sår hals eller naseforkjøling) eller som mistenker at dei er smitta av covid-19, bør testa seg.

Hugs å halda deg heime og unngå kontakt med andre mens du venter på å testa deg.

 

Slik bestiller du tid 

Du treng ikkje ha henvisning frå lege for å bestilla covid 19-test.

Bestilling av koronatest gjer du på nettsida www.c19.no.
Logg inn med elektronisk ID, oppgje kontaktinformasjon og kryss av for om du bestiller time til deg sjølv eller til ein annan. Straks du har sendt inn skjemaet får du informasjon om når og kvar du skal møta opp. Tida du må venta kjem an på testkapasiteten.

Alternativt kan du ringa til legevakta for å bestilla tid for test.

 • Dagtid 08-15: ring 51 68 31 50
 • Kveld og helg: ring 51 42 99 99

Treng du rettleiing når du skal bestilla testing på www.c19.no, ring servicetorget: 51 79 30 00.

 

Kor og korleis føregår testinga?

Det er framleis luftvegslegevakta i Olav Hålands veg 2 på Kleppe, som utfører koronatestar. Ingen må møta opp utan avtale. Det er dessutan viktig at ein møter opp presis til den tida ein får tildelt, og ikkje lenge før. Det vil skapa unødig kø.

Du kan køyra bil, sykla, gå eller liknande til teststasjonen, men du kan ikkje bruka offentleg transport. 

Helsepersonell kjem ut til deg i bilen og tek prøven ved hjelp av bomullspinnar som dei stikk ned i svelget og opp i nasen.

 

Kva må eg gjera dersom eg kjenner meg betre?

Kjenner du deg betre etter at du har bestilt time for testing, møt opp og ta testen uansett. Må du avbestilla av andre grunnar, logg inn igjen på www.c19.no, og trykk på avbestillingslenka under bestillinga di. 

 

Til deg som venter på prøvesvar

Hovudregelen er at du som ventar på prøvesvar skal halda deg heime til du har fått svar. Du skal ikkje gå på jobb eller skule, du skal ikkje ta offentleg transport eller oppsøka offentlege stader, og du skal halda god avstand til alle andre enn dine næraste. Dei du bur saman med treng ikkje å vera i karantene, heller ikkje husstandsmedlem som jobbar i helsetenesta.

Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skule når du er i god allmenntilstand (det vil seia at du føler deg frisk og er feberfri), sjølv om du framleis har nokre symptom på luftvegsinfeksjon. 

Nå kan du få SMS-varsel når prøvesvaret er klar.

 

Barn med symptom

Barn i barnehage og barneskule med lette symptom på luftvegsinfeksjon kan sjå an symptoma heime eit par dagar før testing. Ved rask betring kan dei gå tilbake til barnehage/skule utan å testa seg. Barn med rennande nase som einaste symptom, som elles er i god allmenntilstand utan andre teikn på nyoppstått luftvegsinfeksjon, behøver ikkje haldast heime eller testast.

For elevar på ungdoms- og vidaregåande skule gjeld same reglar som for vaksne.

Barn kan koma tilbake til barnehage eller skule når dei er friske igjen, altså er feberfrie og i god form (tilbake til sin normale tilstand). Dette gjeld også sjølv om dei framleis har litt symptom. 

Små barn med snue som einaste symptom treng ikkje vera heime. Dette gjeld uavhengig av fargen på snuen. Hvis barnet i tillegg til snue har andre teikn på sjukdom, f.eks. orker ikkje leika, har feber, hoste, vondt i halsen eller anna,  skal barnet haldast heime.

 

Når får du svar på testen?

Normalt kan du rekna med prøvesvar etter eit par dagar, men i periodar med stor pågang vil du måtta venta lenger på resultata. Det er ikkje Hå kommune som behandlar analysane, og me har ikkje sjansen til å framskunda testsvar, eller bekrefta negative prøvesvar. 

Alle busette i Norge med norsk personnummer eller d-nummer, skal logga seg på helsenorge.no for å sjå prøvesvar der.

Du kan dessutan få varsel på SMS når prøvesvaret er klar

 

Alle nærkontaktar må halda seg heime til dei er heilt symptomfrie. Det gjeld sjølv om testen er negativ. Kommunen følgjer opp dei som får påvist covid-19.

Skal du testast for covid-19 er det lurt å begynna og skriva opp personar du har vore i nær kontakt med.

Sjå Helsenorge for meir informasjon om koronavirus.

 

 

Karantene og isolasjon

Heimeisolering 

Heimeisolering gjeld for personar som har sannsynleg eller påvist covid-19, men som ikkje treng å ligga på sjukehus. Personar som er i heimeisolasjon kan i hovudsak avslutta isoleringa når det er gått 10 dagar etter at symptoma starta, viss du har vore feberfri i minst 24 timar utan bruk av febernedsetjande preparat. 

Du må avklara med fastlegen din om du er klar til å gå ut av isolasjonen.  

 

Friskmeldte etter covid-19 skal ikkje ta ny test

Når fastlegene har gitt klarsignal om at du kan gå ut av isolasjon, skal du ikkje ta ny koronatest før du kan gå tilbake i arbeid. Ein slik test vil visa positivt resultat i flere veker etter sjukdommen, fordi det fortsatt er restar av døde virus i slimhinnene i svelget. Det betyr ikkje at du er smitteberar, og du kan fint gå tilbake i jobb etter fullført isolasjon. Det er heller ikkje farlig om du har litt resthoste, så lenge du er feberfri.

 

Nærkontaktar skal vera 5 dagar lengre i karantene enn den smitta, dersom dei bur saman

Karantenetida er 10 dagar frå siste gong du er utsett for smitte. Nærkontaktar, som bur saman med ein koronasmitta, er utsett for smitte så lenge den sjuke er smittsom. Smittsomheten er størst dei første 5 dagane etter symptomstart. Derfor blir karantenetida 15 dagar frå den sjuke starta med symptom. Karantenetida for familien blir derfor lengre enn isolasjonstida for den som er smitta.

Både barn og vaksne kan vera smitta av covid-19 utan å ha symptom, så det er veldig viktig at alle held karantenetida fullt ut.

 

Dersom fleire blir smitta i familien, startar karantenetida til nærkontaktane på nytt

Får fleire i husstanden påvist covid-19, må hustandsmedlemmane starta opp med nye 15 dagars karantene frå siste symptomdebut.

Kven kan du kontakta?

Alle som mistenker at dei kan vera smitta av covid-19 kan bestilla test her www.c19.no

Fastlegen

Føler du deg sjuk er det viktig at du kontaktar fastlegen din for ei vurdering først, for å utelukka moglegheiten for andre alvorlege sjukdommar. 

 

Akutt og alvorleg sjukdom

Er du alvorleg sjuk skal du kontakta fastlege eller legevakt 116 117 for helsehjelp. Treng du akutt helsehjelp skal du ringa 113. 

Folkehelseinstituttet gir råd og rettleiing på tlf. 815 55 015 (open kvardagar 08.00-15.30)
Kontakt legevakta på 116 117 ved akutt nyoppstått eller forverra sjukdom.

 

Servicetorget

Servicetorget svarar på generelle spørsmål om korona 51 79 30 00 (open kvardagar 07.45-15.15).

 

Informasjon om koronavirus

Frå og med 30. april er ikkje lenger den lokale koronatelefonen i drift. Om du har spørsmål om korona som du ikkje får avklart ved å lesa på nettet, kan du ringa 815 55 015.

Les dette før du ringer:

 • Sjekk alltid nettsidene www.fhi.no, www.ha.no/korona eller www.koronasjekk.no før du ringer
 • Er du helsepersonell og lurer på om du kan gå på jobb; drøft med leiaren din.
 • Har du behov for legetime eller lurer på ting som har med fastlegetenestene å gjera, ringer du legekontoret ditt eller legevakt på vanleg måte.

Svar på dei vanlegaste spørsmåla om koronaviruset finn du på Helsenorge. 

 

Turistar og andre utan fastlege

Viss du er turist eller besøkande i Hå utan fastlege i regionen og får symptom som kan skuldast covid-19, skal du kontakta legevakta på 116 117. Legevakta organiserer testing. Symptom som kan tyda på covid-19 er luftvegsinfeksjon med anten feber, hoste eller tung pust i tillegg. Alle med nyoppstått luftvegsinfeksjon bør testa seg. 

 

Kommuneoverlege i Hå kommune

Anders Madsen (konstituert)

E-post: anders.madsen@ha.kommune.no

 

 

Kor mange er smitta i Hå?

86 personar som er busett i Hå, har testa positivt på korona sidan mars 2020. Det siste smittetilfellet vart registrert 2.3.2021.

Oversikt smittesituasjonen i Hå
Månad Smittetilfelle
Januar 0
Februar 0
Mars 6
April 1
Mai 0
Juni 0
Juli 0
August 0
September 3
Oktober 19
November 10
Desember 14
Januar 2021 29
Februar 2021 2
Mars 2021 1

I tillegg var det eit smittetilfelle registrert medan ein innbyggar var i heimlandet sitt.

NB! Me registrerer ikkje nye smitta i denne oversikten dersom dei er studentar, bur og er registrerte i andre kommunar. Dersom studentar vel å koma heim i isolasjon og karantene, påvirker ikkje det statistikken til Hå.

Arrangement

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)

 • Arrangement for barn og unge under 20 år, kan samle inntil 20 personer innendørs. 

 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (For et minnesamvær etter begravelse gjelder grensa på ti personer)

 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

Her er rettleiar for arrangement, samlinger og aktiviteter 

 

 

Me ønsker å minna om at alle private arrangement er pålagde å ha ein ansvarleg person som skal:

 1. Ha nedskriven gjesteliste med kontaktinformasjon som blir oppbevart i 14 dagar.
 2. Sjå til at smittevernreglane vert overhaldne og gjera det mogleg å ta vare på god hygiene. 
 3. Sørga for at sjuke personar ikkje er til stades på arrangementet.

 

Det er anbefalt at du bør ha oversikt over kven du er saman med i løpet av ei veke, og du bør vera saman med færrast mogleg. 

På folkehelseinstituttets nettsider (FHI) finn du gjeldande reglar for arrangement. Arrangøren har ansvaret for at retningslinjene blir fulgt. Her finn du og sjekklister du kan bruka for å ivareta smittevern.

Kommunen er pålagt oppgåva å ha tilsyn med smitteverntiltaka ved alle typar arrangement. Det er likevel verd å merka at det er arrangør som har ansvaret for at smittevernet blir teke i vare.

Reiser og karantene

Reiser

Unngå unødvendige reiser innanlands. 

Utanriksdepartementet ber alle om å unngå reiser til utlandet som ikkje er strengt nødvendige. 

Her finner du meir informasjon om utenlandsreiser og koronavirus.

 

Innreise til Norge

Her er reglane som gjeld ved innreise til Norge.

Hvis du ikkje har eigna stad for å gjennomføra karantenen (fast eller leigd bopel, eller har dokumentert godkjent karantenestad frå arbeidsgivaren din) er det krav om at du oppheld deg på eit karantenehotell. 

Her finn du meir informasjon om karantene

 

Røde og gule land

Smittesituasjonen kan endra seg raskt, og nasjonale styresmakter vurderer kva for nokre land som er raude og gule. Dette kan endra seg raskt og situasjonen kan snu på kort tid. Du har dermed sjølv ansvar for å følga med etter at du har kome heim frå ei reise.

Smittesituasjonen blir vurdert fortløpande av helsestyresmaktene. Oppdatert oversikt over status på raude og gule land finn du her på Folkehelseinstituttets nettsider.

 

Karantenesjekken

Sjå kva for nokre reglar som gjeld for deg i karantenesjekken.

 

Spørsmål og svar om innreise til Norge

Her er ofte stilte spørsmål og svar frå regjeringa om innreise til Norge.

Karantenehotell

Her finn du oppdatert informasjon om karantenehotell

Har du spørsmål om innreisekarantene, ta kontakt med grensepolitiet:  bcp.svg@politiet.no 

Hå kommune har ingen sjanse for å gi dispensasjon til andre opphaldsstader. 

 

Risikonivå Hå, Klepp, Time og Gjesdal
Kva gjer du viss du treng legetilsyn?
 • Kvardagar kl 08-15: Ring fastlegen din
 • Helg kl 08-23 og kvardagar kl 15-23: Ring legevakt på 116 117
 • Nattestid heile veka kl 23-08: Ring legevakta 116 117
 • Du vil få beskjed om kor du skal møta opp.
 • Ingen skal møta opp utan å ringa fyrst!
 • Pasientar med luftveisplagar må fortrinnsvis handterast av fastlegekontora via telefon eller videokonsultasjon.
Kva gjer eg viss barnet mitt/ungdommen min har symptom?

Mange foreldre er usikre på korleis dei skal vurdera om barn med luftvegssymptom treng å vera heime.

Folkehelseinstituttet har laga eit flytskjema for å hjelpa føresette med denne vurderinga.

 

Når skal du testa deg og vera heime?

 

1. Alle med nyoppståtte luftvegssymptom (inkludert sår hals eller naseforkjøling) eller som mistenker at dei er smitta av covid-19, bør testa seg. Du skal vera heime fram til negativ test føreligg og du er i god form. Du treng altså ikkje vera heilt symptomfri så lenge testen er negativ. Dersom du vert heilt symptomfri før testsvaret føreligg, kan du gå på skule/jobb.

 

2. Barn i barnehage og barneskule med lette symptom på luftvegsinfeksjon kan sjå an symptoma heime eit par dagar før testing. Ved rask betring kan dei gå tilbake til barnehage/skule utan å testa seg. Barn med rennande nase som einaste symptom, som elles er i god allmenntilstand utan andre teikn på nyoppstått luftvegsinfeksjon, behøver ikkje haldast heime eller testast.

 

3. Ungdom i ungdomsskule og vgs gjeld som under punkt 1, altså tilsvarande som vaksne.

Når skal ungdom og vaksne vera heime frå skule/arbeid og testa seg?

Sjukeheimar og velferdssenter
 • Det er mogleg å besøka bebuarar ved Hå sjukeheim og Klokkarhagen sjukeheim. Frå og med 24. februar er det ikkje lenger faste besøkstider – men alle må ringa og avklara besøk med avdelinga på førehand.
 • Merk at det er egne besøksreglar for kortidsavdelinga.
 • Besøkande må halda minst ein meter avstand til andre bebuarar og personalet. Dersom ein av ulike grunnar ikkje kan halda ein meter avstand, skal besøkande bruka munnbind.
 • Varhaug bu- og velferdssenter og Olsvoll bu- og velferdssenter har også ope for besøk, men alle besøk må avtalast på førehand (Varhaug: 415 32 742 , Olsvoll: 415 32 779), og alle besøkande må registrera seg i besøksprotokollen.
 • Inntil vidare er det ikkje mogleg for frivillige lag og organisasjonar å leiga lokale på dagsenter eller helseinstitusjonar.
Felles luftvegslegevakt i Klepp

I samband med koronapandemien har Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå etablert felles luftvegslegevakt på Kleppe. Frå 2. juni vil legevakta på Sandnes overta som luftvegslegevakt på dagtid, medan legevakta på Kleppe fortset med dette kveld og helg.

OBS! Innkøyringa til luftvegslegevakta frå Jærvegen er stengt inntil vidare. Det er omkøyring via Jærhagen. 

 

Denne legevakta er berre for personar med symptom på luftvegssjukdom som treng legetilsyn. Helsepersonell vil avgjera om pasientar skal testast.

 

Slik fungerer den nye luftvegslegevakta

Skjenking og servering

Hå kommune følgjer dei nasjonale reglane for servering- og skjenking:

 

Les meir om dei nasjonale reglane

 

NHO forklarer reglane for skjenking

Helsedirektoratet tydeleggjer kravet om matservering for å skjenka alkohol:

 • Forholdene må ligge til rette for å spise på stedet.
 • Salg av kioskvarer, baguetter, boller o.l. er ikke tilstrekkelig.
 • Man kan ikke bestille en liten rett og deretter fortsette å drikke hele resten av kvelden. Hensikten er at man skal kunne drikke alkohol i tilknytning til et måltid
 • Servering både innendørs og utendørs omfattes.
 • Det har ikke betydning om maten er laget på eget kjøkken, av et cateringselskap eller leveres gjennom en foodtruck parkert i nærheten.
 • Gjesten kan ikke selv ta med mat.

Bransjestandard for smittevern

Serveringsstadene i Hå kommune, må følgja retningslinjene i Covid-19-forskriftens §14a. I tillegg må alle serveringsstadene følgja bransjestandarden som er utarbeida for serveringsstadene. 

Me minner spesielt om at alle må sørga for å halda god avstand til kvarandre (minst ein meter), vaska hendene ofte og ha god hoste- og nysehygiene.

Elles viser me til informasjon på nettsidene til Helsedirektoratethelsenorge.no og Folkehelseinstituttet

 

Registrering av gjester

Me oppmodar serveringsstadene til å registrera gjester som samtykker til det.

Driv du ein skjenkestad, skal du registrera alle gjestene som samtykker til det. Det er nok å registrera opplysningane til ein person i kvar gruppe. Serveringsstaden skal likevel oppmoda til at flest mogleg oppgir kontaktopplysningar.

 

Tilsyn

Kommunen vil halda fram med meldte og uanmeldte tilsyn ved skjenkestader i kommunen, med fokus på smittevernfagleg forsvarleg drift.

 

Spørsmål og svar om avstand på serveringsstader:

Helse- og omsorgsdepartementet har svart Oslo kommune på forståelsen av
regelverket om avstand på serveringssteder (brev 20. oktober 2020)
www.helsedirektoratet.no/veiledere/


Spørsmål 1: Må serveringsstedene endre sin eksisterende bordoppsetting på permanent basis for å tilfredsstille det nye regelverket, slik at maksimalt antall sitteplasser ikke kan være flere enn at alle gjester kan sitte med 1 meter avstand?

I dag er det kravet om at man skal kunne holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand som bestemmer hvor mange gjester et serveringssted maksimalt kan ha. Mange av gjestene vil være husstandsmedlemmer og kan derfor sitte tettere. Maksimalt antall gjester vil derfor avhenge av kundesammensetningen til enhver tid. De nye forskriftsbestemmelsene endrer ikke dette.

Forskriftspresiseringen innebærer imidlertid at de serveringsstedene som før 12. oktober ikke hadde innrettet sitteplassene slik at avstandskravet kunne overholdes, nå må endre dette. Utgangspunktet er at det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene når gjestene ankommer. Sitteplassene kan likevel plasseres nærmere før gjestene ankommer dersom disse er bestilt til medlemmer av samme husstand og serveringstedet har spurt om dette i forkant.

Når gjester fra samme husstand ankommer, kan de uansett selv velge å sette seg nærmere hverandre. Det vil kunne frigjøre mer plass til andre gjester.


Spørsmål 2: Det fremgår av forskriftsteksten at husstandsmedlemmer kan velge å sette seg med mindre enn 1 meter avstand. Åpner dette for at serveringsstedet ved bestilling av bord eller ankomst av gjester kan planlegge for at husstandsmedlemmer sitter med mindre avstand enn 1 meter, og derved frigjøre areal som kan benyttes til flere gjester?

En slik forståelse kan åpne for at serveringsstedets kapasitet utnyttes bedre.
Ja, det kan tas hensyn til at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre allerede ved bestilling av bord eller ved ankomst. Serveringsstedet kan derfor i forkant av at gjester som har bestilt bord, og da opplyst om at de er i samme husstand, forberede bord hvor stoler plasseres med kortere avstand enn 1 meter. Når gjester i samme husstand ankommer serveringsstedet uten å ha bestilt bord, kan stolene også plasseres med kortere avstand enn 1 meter.

 

Spørsmål 3: Kan et serveringssted ha et bordoppsett som delvis ikke tilfredsstiller kravet til 1 meters avstand mellom gjestene, ut fra en forventning om at det vil komme grupper av gjester i samme husstand?

Forskriften åpner ikke for å ha et bordoppsett som kun delvis tilfredsstiller kravet til 1 meters avstand mellom sitteplassene eller gjestene. Serveringsstedet kan imidlertid dekke på til flere ved ankomst av familier, og sette opp bord på forhånd for å ta imot gjester i samme husstand som har bestilt bord, der serveringstedet har spurt om at de er i samme husstand. De kan ikke bare anta at de er i samme husstand. En slik tilnærming forebygger at gjester må ta den ubehagelige oppgaven om å be om større avstand når stedet tilsynelatende ikke har plass til å ta imot så mange.

 

Spørsmål 4: Er det innenfor rammene av regelverket anledning til å merke sitteplasser slik at disse kun kan benyttes av medlemmer av samme husstand?

Med en slik forståelse vil det ikke være nødvendig å bære stoler inn og ut av lokalet avhengig av om gjestene er i samme husstand eller ikke.
Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved ankomst, med mindre det er avklart ved reservasjonen at gjestene er i samme husstand. Se også svar på spørsmål 3.


Spørsmål 5: Skal kravet om minst en meters avstand mellom sitteplasser måles fra ytterkant eller senter av sitteplasser?

Generelt måles avstand fra skulder til skulder. Dette vil for serveringssteder, og ut i fra praktiske hensyn, tilsi at avstand mellom sitteplasser måles fra stolens ytterkant.

 

Spørsmål 6: Noen steder benyttes bord som er ca. 50 x50 cm. Skal kravet om en meters avstand forstås slik at det ikke er anledning til å ha direkte motstående stoler ved bord som er (vesentlig) smalere enn 1 meter, med mindre gjestene er i samme husstand?

Gjestene skal kunne holde en avstand på minst en meter til personer i annen husstand. Avstanden måles fra skulder til skulder. Stolene skal plasseres slik at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, regnet fra stolens ytterkant. Dette innebærer at det ikke er anledning til å ha direkte motstående stoler ved bord som er smalere enn 1 meter, med mindre gjestene er i samme husstand. Minst en meters avstand er ekstra viktig når en sitter ansikt mot ansikt. Dette forsterkes av at det ofte på barer er musikk, lyd fra andre gjester og lignende som gjør det naturlig å snakke ekstra høyt til hverandre.

 

Treng du litt hjelp i kvardagen, eller kan du tenka deg å hjelpa nokon andre?

Me har laga to nettskjema for deg som er innbyggar i Hå kommune:

 • I det eine kan du legga inn ønske om hjelp til mellom anna innkjøp av mat, transport eller andre praktiske oppgåver. Ikkje ver redd for å melda frå!
   
 • I det andre kan du melda deg til å vera med på dugnad. Kanskje kan du levera mat til nokon som er i karantene eller isolasjon? Kanskje vert det meir behov for barnepass framover? Er det nokon som kan tenka seg å dela ut informasjon til sårbare grupper?

Her finn du begge skjemaa

Er du helsepersonell eller student og vil melda deg til teneste?

Hå kommune ønsker å koma i kontakt med helsepersonell og studentar som ikkje er i arbeid, og som vil melda seg til teneste.

 

Her finn du meir informasjon og kontaktskjema

Kjekke turforslag i nærområdet

Sjølv om folk skal halda meir avstand til kvarandre for tida, er det viktig å få frisk luft. Men kvar bør du gå for å klara å halda god avstand?

 

Her har du i alle fall nokre gode anbefalingar:

Alternative turforslag i Hå

Treng du nokon å snakka med?

Koronaviruset pregar kvardagen til oss alle, og mange har kanskje behov for å snakka med nokon. Røde Kors i Hå har mobilisert fleire frivillige som stiller opp til psykososial telefonkontakt.

 

Dette er altså ikkje eit medisinsk tilbod, men ei open linje for deg som kanskje vil lufta nokre tankar med eit medmenneske.

 

Her finn du meir informasjon og telefonnummer du kan ringa

Gode råd mot bekymring, uro og stress

Koronasmitten og smitteverntiltaka som er iverksette angår oss alle. Tiltaka snur opp ned på kvardagen, og mange av oss kjenner på bekymring, uro og stress. Ei god nyheit: Det er normalt å reagera på dette! Situasjonen er ny, skremmande og heilt uvand for oss – ein unormal situasjon gir mange ulike reaksjonar. Det er normalt.

 

Hugs at dette går over! Denne situasjonen kjem ikkje til å vara evig, heldigvis! Me veit ikkje kor lenge den vil vare, men me veit at det vil gå over.

 

Utfordringa er å takla situasjonen så lenge den står på. Dyktige fagfolk i Hå kommune har laga nokre råd som kan hjelpa deg nå – og så er det heldigvis mange du kan ringa og snakka med om det er behov for det.

 

Les meir om gode råd og telefonummer du eventuelt kan ringa

Generell informasjon and information in English