Oppdatert informasjon om koronaviruset

Klikk for stort bilete Oppdatert informasjon og råd om smitteførebygging per 3. april 2020.

 

Lokal informasjon

* Oppdatert informasjon om koronaviruset

Gode råd mot bekymring, uro og stress

Koronasmitten og smitteverntiltaka som er iverksette angår oss alle. Tiltaka snur opp ned på kvardagen, og mange av oss kjenner på bekymring, uro og stress. Ei god nyheit: Det er normalt å reagera på dette! Situasjonen er ny, skremmande og heilt uvand for oss – ein unormal situasjon gir mange ulike reaksjonar. Det er normalt.

Hugs at dette går over! Denne situasjonen kjem ikkje til å vara evig, heldigvis! Me veit ikkje kor lenge den vil vare, men me veit at det vil gå over.

Utfordringa er å takla situasjonen så lenge den står på. Dyktige fagfolk i Hå kommune har laga nokre råd som kan hjelpa deg nå – og så er det heldigvis mange du kan ringa og snakka med om det er behov for det.

Les meir om gode råd og telefonummer du eventuelt kan ringa

Kjekke turforslag i nærområdet

Sjølv om folk skal halda meir avstand til kvarandre for tida, er det viktig å få frisk luft. Men kvar bør du gå for å klara å halda god avstand?

Her har du i alle fall nokre gode anbefalingar:

Alternative turforslag i Hå

Forbod mot bål, gras- og lyngsviing
Fastlegane tek imot pasientar

Fastlegane har hatt nokre travle veker, men har nå kapasitet til å ta imot ordinære pasientar.

Dei som har time hos fastlegen må ikkje avbestilla denne utan å snakka med legen sin først.

Pasientar som tenker dei treng legetime vert oppfordra til å ta kontakt for å avklara dette og ikkje utsetta besøket unødvendig.

Dei som har luftvegssymptom må ringa eller kontakta fastlegen elektronisk før dei møter opp.

Koronatelefon i Hå

Telefon 916 93 368

Ring dette nummeret viss du har spørsmål om korona som du ikkje får avklart ved å lesa på nettet.

Meir informasjon og opningstider

Les dette før du ringer:

 • Sjekk alltid nettsidene www.fhi.no, www.ha.no/korona eller www.koronasjekk.no før du ringer
 • Er du helsepersonell og lurer på om du kan gå på jobb; drøft med leiaren din.
 • Har du behov for legetime eller lurer på ting som har med fastlegetenestene å gjera, ringer du legekontoret ditt eller legevakt på vanleg måte.
Kor mange er smitta i Hå?

Seks personar som er busett i Hå, har testa positivt på korona. (Oppdatert 3.4.2020)

Drikkevatnet ditt er reint og trygt!

Koronaviruset gir ikkje auka risiko for forureina drikkevatn – men tenk gjerne på korleis du held vassglaset.

Les meir informasjon frå IVAR

Forbod mot overnatting i hytte/fritidsbustad

Har du hytte i Hå, men ikkje folkeregistrert adresse her? Då kan du ikkje overnatta på hytta.

Les meir om hytteforbodet

Tips og råd til foreldre i korona-kvardagen

Hå kommune har oppretta ei eiga Facebook-gruppe for å dela nyttig lesestoff og gode ressursar medan barnehagar og skular heldt stengt.

Inviter gjerne inn folk som du trur kan ha interesse av å vera medlem!

Her finn du Facebook-gruppa
 

Korleis skal barn og ungdommar omgås i desse dagar?

Kan dei ha lag med nokon? Eller skal me bare halda dei inne?

Her er Helsedirektoratet sine råd

Treng du litt hjelp i kvardagen, eller kan du tenka deg å hjelpa nokon andre?

Me har laga to nettskjema for deg som er innbyggar i Hå kommune:

 • I det eine kan du legga inn ønske om hjelp til mellom anna innkjøp av mat, transport eller andre praktiske oppgåver. Ikkje ver redd for å melda frå!
   
 • I det andre kan du melda deg til å vera med på dugnad. Kanskje kan du levera mat til nokon som er i karantene eller isolasjon? Kanskje vert det meir behov for barnepass framover? Er det nokon som kan tenka seg å dela ut informasjon til sårbare grupper?

Her finn du begge skjemaa

Er du helsepersonell eller student og vil melda deg til teneste?

Hå kommune ønsker å koma i kontakt med helsepersonell og studentar som ikkje er i arbeid, og som vil melda seg til teneste.

Her finn du meir informasjon og kontaktskjema

Treng du nokon å snakka med?

Koronaviruset pregar kvardagen til oss alle, og mange har kanskje behov for å snakka med nokon. Røde Kors i Hå har mobilisert fleire frivillige som stiller opp til psykososial telefonkontakt.

Dette er altså ikkje eit medisinsk tilbod, men ei open linje for deg som kanskje vil lufta nokre tankar med eit medmenneske.

Her finn du meir informasjon og telefonnummer du kan ringa

Felles luftvegslegevakt

Information in English, Polish and Arabic:

English Polski العربية

Time, Klepp, Hå, Sandnes og Gjesdal har gått saman om ei felles luftvegslegevakt på Kleppetunet. Kontaktinformasjon finn du her:

Felles luftvegslegevakt på Kleppetunet.

Ikkje ring legevakta om du er frisk! Hald linjene opne for dei som treng det.

Denne legevakta er berre for personar med symptom på luftvegssjukdom som treng legetilsyn.

Helsepersonell vil avgjera om pasientar skal testast. Testing er per i dag avgrensa til svært få pasientgrupper.

Slik fungerer den nye luftvegslegevakta

Kva gjer du viss du treng legetilsyn?
 • Kvardagar kl 08-15: Ring fastlegen din
 • Helg kl 08-23 og kvardagar kl 15-23: Ring legevakt på 116 117
 • Nattestid heile veka kl 23-08: Ring legevakta 116 117
 • Du vil få beskjed om kor du skal møta opp.
 • Ingen skal møta opp utan å ringa fyrst!
 • Pasientar med luftveisplagar må fortrinnsvis handterast av fastlegekontora via telefon eller videokonsultasjon.
Heimekarantene

Personar som kjem til Noreg frå andre land, skal opphalda seg heime i karantene i 14 dagar etter ankomst til Noreg. Heimekarantene gjeld òg for dei som har hatt nær kontakt med person som har fått påvist koronasmitte.

Dei som er i heimekarantene må sjølvsagt ikkje møta opp til avtalar på legekontor, legevakt eller helsestasjon. Ring legesenteret for råd og utsetting av avtalar.

Sesongarbeidarar: Det nærmar seg vår, og me har normalt ein del sesongarbeidarar i jordbruket. Alle som reiser inn i landet må gå i karantene i 14 dagar før dei kan gå ut på jobb.

Les meir om karantene her.

Testing/prøvetaking

Dei som er i heimekarantene vil ikkje lenger bli testa og skal ikkje kontakta helsevesenet, viss dei ikkje har behov for helsehjelp. Testing er kun for visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftvegssymptom.

Det er ikkje aktuelt med test av pasientar som klarer seg heime utan behov for helsehjelp, uavhengig om dei har symptom.

Les meir om kven som skal testast her.

NB! Prøvetaking medfører fare for hoste og brekningar. Pasienten bør derfor ha papirlommetørkle tilgjengeleg til å dekka munn og nase.

Kommunale tilbod som er stengde/reduserte
 • Servicetorget i rådhuset er stengt for publikum. Det er mogleg å ta kontakt via e-post servicetorg@ha.kommune.no eller telefon 51 79 30 00. 
 • Alle kulturbygg, bibliotek, utleigelokale, symjehallar, Stampen og gymsalar er stengde inntil vidare. Det same gjeld alle dagsentra for eldre, psykisk utviklingshemma og Tunet brukarstyrte senter.
 • Sjukeheimar og institusjonar er stengde for besøk.
 • Tannhelse Rogaland har stoppa alle ordinære tannhelsekontrollar og tannbehandling. Har du behov for akutthjelp med tannhelseproblemer? Ring tannklinikken din. Tannklinikkane på Varhaug og Nærbø har telefonvakt.
 • Helsestasjon for ungdom er stengd inntil vidare. Dei som treng ein avtale kan ringa det vanlege telefonnummeret til helsestasjonen (51 79 99 70) og få time på dagtid.
 • Ogna og Vigrestad helsestasjon er slått saman. Alle med avtale skal møta på Vigrestad. Det er viktig at sjuke barn/vaksne ikkje møter opp på helsestasjonen. Unngå å ha med sjuke sysken.
 • NAV-kontoret stenger dørene. Ta kontakt på telefon (55 55 33 33) eller via nettsidene om du treng sosialhjelp eller nødhjelp.
 • Flyktningeininga og familiesenteret er reduserte til det mest nødvendige.
 • Heimeteneste rus/psykisk helse blir lagd om til telefonoppfølging om det er mogleg.
 • Fysioterapi/ergoterapi tek berre det mest nødvendige. Alle privatpraktiserande fysioterapeutar, manuellterapeutar, kiropraktorar, psykologar, fotterapeutar og logopedar er pålagde å halda stengt.
 • Gjenvinningsstasjonen Pytten har vore stengd for publikum, men har reduserte opningstider frå onsdag 1. april.

 

Generell informasjon