Viktig melding

Lukk meldinga

Låg lekkasjeprosent i Hå

Hå kommune hadde i 2023 bare 15 prosent lekkasje på drikkevannsforsyninga. Det er historisk lågt.

Det er ein siger både for miljøet og for økonomien å redusera lekkasjen på drikkevannsforsyninga. Hå kommune har jobba systematisk, og kunne feira nok eit år med oppnådd låg lekkasjeprosent. 

-Den låge prosenten er eit resultat av målretta satsing og fokus frå dei tilsette gjennom fleire år på å oppdaga og lukka lekkasjar på leidningsnettet, seier leiar for teknisk drift, Hermund Haugland. 

15 prosent er ein nedgang frå året før som hadde 17 prosent lekkasje. I 2019 var lekkasjeprosenten 23. 

Hå kommune eig og driftar 313 kilometer vannleidningar, så det er eit omfattande overvakingsarbeid som pågår for å hindra at verdifulle vannressursar går til spille.