God økonomistyring i Hå

sparegris (2) kopi - Klikk for stort bilete

Den ureviderte rekneskapen for 2017 viser eit overskott på 30 millionar kroner.

 

Netto driftsresultat er 21 millionar kroner. Dette er 1,5 prosent av driftsinntektene, og betre enn venta i andre tertial. Årsakene til dette er høgare skatteinngang enn venta i Noreg, meir inntekter frå refusjonar, støtte og eigenbetalingar, og ikkje minst god kostnadsstyring i tenesteområda. Alle områda har halde seg innanfor godkjent budsjett.

 

Nedbetaling av gjeld

Hovudgrunnen til at netto driftsresultat er lågare enn tidlegare år er fordi vi brukte overskottet frå 2016 til å betale ned på lån. Lånegjelda er 1,13 milliard kroner. Denne auka mindre enn planlagt på grunn av den ekstra nedbetalinga.

 

Skatteinngang

Skatteinngangen i Hå var 84 % av landsgjennomsnittet. Samla skatt, rammetilskott og skatteutjamning var 955 millionar kroner av totale driftsinntekter på 1 425 millionar kroner.

 

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond auka med 5 millionar. Desse er nå på 190 mill kroner som er 13,3 prosent av driftsinntektene (utan overskottet frå 2017). Investeringar Samla investeringar i 2017 var 393 millionar kroner. Over halvparten av dette går til utbyggingsområder, vegar og flomtiltak. Ny Ogna skule blei gjort ferdig i 2017, og teke i bruk av elevar og lærarar 3. januar 2018.

 

Prosessen vidare

Årsmelding og årsrekneskap 2017 er planlagt behandla i alle politiske utval og i formannskapet i andre halvdel av april og i kommunestyret 3. mai 2018.

 

Takk

Rådmannen vil takke alle leiarar, medarbeidarar og tillitsvalde for godt samarbeid om eit godt økonomisk resultat i 2017.

Fann du det du leita etter?