Offentleg ettersyn, Detaljreguleringsplan 1183 Vatnamotholmane og Tuen

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Vatnamotholmane og Tuen, plan 1183 ut til offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Utval for tekniske saker og næring, 23.08.2018, sak 073/18, med noen endringer.

Klikk for stort bilete

Bakgrunn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Vatnamotholmane og Tuen, plan 1183 ut til offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Utval for tekniske saker og næring, 23.08.2018, sak 073/18, med følgende endringer:

  • Foreslått omregulering av LNFR-område til fritidsbebyggelse, og virkningene endringen kan ha for landskap og naturmiljø i dette området, skal vurderes og beskrives i planprosessen, jf. forskrift om konsekvensutredninger, § 10 og  naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. lovens § 7.
  • Utbygger skal spesifisere og begrunne hvilke hytter som kan ha høyere mønehøyde enn det som er vedtatt i kommuneplanen.
  • Vegkryssløsning ved avkjøring til Holmane skal utarbeides i planprosessen.

Endringene er markert med rød skrift i tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser.

Planområdet omfatter et område på ca. 277 dekar som hovedsakelig ligger sør for fv. 44, ca. 3 km sørøst for Sirevåg.

                                                         

Hensikten med planarbeidet

Arkitektkontoret Stav AS ønsker å endre eksisterende plan 1081 – Reguleringsplan for Vatnamotholmane. Endringen innebærer ny avkjørsel fra fv. 44 til Tuen ca. 500 meter øst for dagens adkomst, omregulering av deler av felt B4 fra bolig til fritidsbebyggelse, samt utvidelse av område til fritidsbebyggelse sørøst i planen. Utvidelsen innebærer omregulering av LNFR-område. Ny avkjørsel medfører at regulert veg mellom Holmane og Tuen i gjeldende reguleringsplan fjernes og tilbakeføres til friluftsformål.

Planforslaget inneholder 10 ubebygde eneboligtomter og 64 ubebygde tomter for fritidsboliger. Felt FF-G1 er satt av til 5 fritidsenheter, mens på de resterende 63 tomtene er det lagt opp til 1 fritidsenhet pr. tomt. Dette utgjør totalt 68 nye fritidsenheter. Resterende tomter er bebygd.

En tar sikte på å oppheve gjeldende plan 1081 – Reguleringsplan for Vatnamotholmane, vedtatt 24.02.2011, inkludert alle senere planendringer og tilhørende bestemmelser, ved endelig godkjenning av Plan 1183.

Planen er utarbeidet i tråd med tidligere versjon av Statens vegvesen sin håndbok N100 utgitt 2013.

Plandokument
Saksprotokoll (PDF, 450 kB)
Plankart (PDF, 3 MB)
Planbestemmelser (PDF, 186 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
Illustrasjoner  (PDF, 421 kB)

Alle dokumenter som fulgte med politisk behandling ligger her.

Har du innspill til planforslaget?

Du kan sende innspill til planarbeidet, merket med plannummer 1183 til:

Hå kommune
Tekniske saker og næring
Postboks 24
4368 Varhaug

Eller på e-post til teknisk@ha.kommune.no

 

Fristen for å komme med innspill er 3. desember, 2018.

Innspillene blir vurdert og kommentert når planforslaget blir lagt frem til politisk behandling.

 

Har du spørsmål om planforslaget?

Ved spørsmål eller kommentarer til planarbeidet, ta kontakt med saksbehandler i Hå kommune, Odd Geir Abeland.

E-post oddgeir.abeland@ha.kommune.no Tlf: 51 79 31 26

Sjå og skriv om saksgang ved regulering (PDF, 154 kB)