Viktig informasjon om koronavirus

Utviklingssamtale

3-4 gonger i året skal kontaktlærar ha ein planlagt og strukturert samtale med foreldre/føresette. Kontaktlærar har avsett to timar pr elev, og foreldra avgjer på første samtale om dei vil fordela tida på 3 eller 4 samtalar i året.

 I utviklingssamtalen skal det vera dialog, og ein skal drøfta korleis det går både fagleg og sosialt. Samtalen skal bidra til vidare utvikling. Den skal munna ut i ei oppsummering der elev, lærar og foreldre vert samde om kva det særleg skal leggjast vekt på i det vidare arbeidet.

 Læringsboka vil vera ein støtte i dette arbeidet, slik at ein kan sjå utvikling over tid. Læringsboka har elevane på "It's learning".  (Foreldre har ikkje brukarnamn og passord til denne læringsboka, men ein kan forventa at eleven syner denne når foreldre etterspør.)