Fråvær og permisjon

Klikk for stort bileteElevane har møteplikt til alle timar på alle årstrinn. Dokumentert fråver er berre permisjon innvilga av skolen eller sjukdom dokumentert/meldt av føresette eller lege. Alt anna fråver vert rekna som udokumentert fråver (sjølv om føresette skriv melding).

Hovudregelen er at alt fråver på ungdomstrinnet førast på vitnemålet. Dersom fråver skyldast innvilga permisjon, eller dokumentert fråver med legeerklæring, kan føresette søke skulen om å stryke inntil 10 dager kvart skuleår. Fristen for å søkje skulen om dette er 1.juni kvart skuleår. Merk! Sjukefråvær kan berre strykast frå og med 4.sjukedag. Fråver som kan strykast er kun heile dagar eleven har vore borte frå skulen. Ein kan ikkje gjera om enkelttimar til heile dagar. 

Foreldre og føresette kan søkje kontaktlærar om elevpermisjon inntil 2 samanhengande dagar. For lengre permisjonar må de søkje via visma. Innlogging finn du på skulen si heimeside. Rektor kan innvilge permisjon i inntil 10 skuledagar i ein samanhengande periode (med helg i midten). Føresetnaden for å innvilge permisjon er at det er fagleg forsvarleg å gje eleven fri. Dersom ein elev allereie har stort fråver, kan det føre til at læraren ikkje får tilstrekkeleg vurderingsgrunnlag til å setje karakter. I den samanhengen teller alt fråver, og ein skil ikkje på dokumentert eller udokumentert fråver. I slike høve vert søknad om permisjon avvist.

Eleven eller foreldra kan kreve at skulen legg ved dokumentasjon og årsak til fråver som eit vedlegg til vitnemålet. Foreldra eller eleven har da ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet og kreve at dette vert vedlagt vitnemålet.

(Opplæringslova § 2-13 og forskrift til opplæringslova kap.3)

Fann du det du leita etter?