Viktig informasjon om koronavirus

Forventningsdokument

 

Gjensidige forventningar i skule/heim samarbeidet.

Målet er å vidareutvikle eit tillitsfullt samarbeid mellom elevgruppa, foreldregruppa og tilsette. 

 

Forventningsdokument
Heimen sitt ansvar Eleven sitt ansvar Skulen sitt ansvar

1. Snakk positivt om skulen
når det er ungdom til stades. Dette gjer din ungdom tryggast. Ta direkte kontakt med skulen om de lurer på noko.  
 

1. Vis respekt for medelevar, personalet, besøkjande og andre.

1. Ha ein visjon
for arbeidet på skulen. Laga standardar/reglar for korleis ein skal ha det på skulen. Kontaktlærar skal gå igjennom reglar/ordensreglar med elevane.

2. Hald deg orientert.
Les vekeplanar/periodeplanar. Desse skal liggja på heimesida, i tillegg til at elevane får eigne kopiar.

2. Gjer deg kjend med standardane
som gjeld, ordensreglar og antimobbeplan.

2. Lag tilpassa planar til elevane.
Ta omsyn til at elevane lærer på ulike måtar.

3. Vis positiv interesse
for ungdommen sitt arbeid, og hjelp dei med å ta ansvar for å nå måla.

3. Lever beskjedar,
og vis vekeplanar/periodeplanar heime.

3. Vis positiv interesse
for elevane sitt arbeid, og gje konstruktive tilbakemeldingar.

4. Hald god kontakt
med kontaktlærar, og finn gode samarbeidsformar om den enkelte ungdommen. Gje respons på månadsrapport.

4. Gjer skulearbeidet
så godt du klarer, og vert ferdig til avtalt tid. Ver effektiv i arbeidstida. Gje respons på månadsrapport

.

4. Hald god kontakt
med heimen, og finn gode samarbeidsformar om den enkelte kontaktelev. Månadsrapport skal lagast 6 gonger i året. Invitera til første trekantsamtale innan 15.september.

5. Hjelp ungdommen med
å få nok søvn, at dei et frukost og et høveleg mat i midttimen.

5. Passe tida.
Ver presis og utkvilt. Møt på rett plass, til rett tid, og med dei tinga du treng.

5. Passa tida,
og vera godt førebudd til kvar dag. Vera på plass i klasserommet når timen byrjar. Tilsette skal vera gode førebilete for elevane.

6. Hjelp ungdommen til å ta
ansvar for elevpunkta. Etterspør heimearbeid

6. Gjer heimearbeid,
4 timar/veka.

6. Ta kontakt med føresette
dersom eleven slit med ting me på skulen ikkje kan hjelpa med, om han/ho viser endra åtferd eller noko spesielt hendar.