Bilete

Toppbilde avløp - Klikk for stort bilete

Avløp

Det kommunale leidningsnettet for avløp er om lag 377 km. Oppgradering av overvassnettet vil krevje vesentlege ressursar i åra framover

Fordrøying av overflatevatn er i dag meir aktuelt enn nokon gong. Større nedbørsmengder og fleire tette flater gjer det vanskeleg å handtere den auka vassmengda for kommunale leidningar. For å halde avløpsavgiftene nede og vere mest mogleg rusta i forhold til overvasssproblematikken er det viktig å skilje overvatn frå spillvatn.

Legging av leidning for drenering og takvatn

Hå kommune vil at det for bygg skal verte lagt ein egen leidning for drenering og ein egen tett leidning for takvatn. Alle røyrleggjarar må gjennomføre denne praksisen.

Utslepp frå mindre avløpsanlegg

Kommunane i Aksjon Jærvassdrag, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, har utarbeida felles lokal forskrift for utslepp av sanitært avløpsvatn mindre enn 50 pe (personekvivalentar) frå bustader, hytter, turistanlegg og liknande.

Septiktank

Abonnentar som ikkje er knyta til kommunalt avløpsnett, men med septiktank, vil få sin septiktank tømt annakvart år. Entreprenør som tømer på oppdrag frå kommunen sender ut varsel og infoskriv på førehand.

Sist endra 16.01.2017

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51 79 30 00
Fann du det du leita etter?