Koronavirus

Her finn du alt om koronapandemien og vaksinering i Hå kommune

Siste nytt Vaksine Informasjon

 

Samarbeidsutvalet (SU)

I lov om barnehagar § 4. Foreldreråd og samarbeidsutval, er oppnemning og praktisering av samarbeidsutval heimla. Samarbeidsutval skal sikre samarbeidet mellom barnehagen og heimen.

Korleis samarbeidsutval blir oppnemnd eller fungerer skil seg frå barnehage til barnehage. Nokre samarbeidsutval har hyppige møter, andre utval legg seg på eit minimum. Innhaldet varierer og ein del mellom barnehagane. Det er viktig å merke seg at barnehageeigar skal syte for at viktige saker skal leggast fram for samarbeidsutvalet. (§ 4, siste avsnitt i barnehagelova) SU har som oppgåve å vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ.

Stokkalandsmarka SU
Verv 2020/ 2021 Mobil
Foreldregruppa
Elisebeth Undheim Midttun 468 42 333
Ina Ophus Thingbø 905 52 992
Kim Tore Holen 950 86 104
Trine Hansen 452 41 887
Personal
Leiar Magnhild Sirevåg
Anna Håland
Ingrid Sofie Haver
Lisbeth Haugen