• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om rentestøtte til idrettsanlegg

Rentestøtte

Rentestøtte til bygging av ordinære idrettsanlegg

Det er avsett 300.000 kr i årleg rentestøtte til bygging av ordinære idrettsanlegg som fell inn under spelemiddelordninga.
Rentestøtta vert fordelt etter gjeldande prioritering i kommunal handlingsplan for ordinære idrettsanlegg.

Det kan gjevast rentestøtte til anlegg som:
- er idrettsteknisk godtkjente og er med i kommunal handlingsplan for ordinære idrettsanlegg
- arbeidet med bygging av anlegget må vera igangsett
- har begynt å få utbetaling av kommunalt investeringstilskot

Storleiken på tilskotet:
Lånet ein søkjer rentestøtte for kan ikkje overstiga godkjent tippemiddelramme for det gjeldande anlegget.
Det vert rentedekning basert på dokumenterte renteutgifter i søknadsåret.
Søknadsåret vert rekna frå 1.7 føregåande år, til 1.7 inneverande år.
Rentestøtta vert fordelt etter gjeldande prioritering i kommunal handlingsplan for ordinære idrettsanlegg så langt dei avsette midla rekk.
Dersom totalbeløpet for godkjende søknader om rentestøtte overstig den avsette tilskotssummen, vil alle tildelingar til rentestøtte bli redusert prosentvis.

Søknadsfrist: 1. september

Lag som søkjer rentestøtte til fleire anlegg må senda inn eigen søknad og dokumentasjon for kvart einskild anlegg
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp heilt oppe til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent litt...

Loader