• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Lånegaranti

Skjemautfylling

 1. Idrettslag
 2. Kulturbygg
 3. Om anlegget
 4. Vedlegg

Søknad om lånegaranti til bygging og rehabilitering av idretts- og kulturanlegg

Søknad om lånegaranti til bygging og rehabilitering av idretts- og kulturanlegg

Hå kommune kan gi lånegaranti til frivillege lag og organisasjonar organisert under Hå idrettsråd eller kontaktutval for kulturbygg og-anlegg i Hå til bygging og rehabilitering av idretts- og kulturanlegg i kommunen etter følgjande reglar:

 • Anlegget det vert søkt lånegaranti for må ha godkjent søknad om kommunalt investeringstilskot, og vera med i vedteken kommunal handlingsplan for ordinære idretts- eller kulturanlegg i Hå. Kvar einskild søknad vurderast individuelt ut frå risiko og prioritet.
 • Lånegarantien kan gis som selvskyldnerkausjon.
 • Som sikkerhet for garantien skal Hå kommune ha 1.prioritets pant i anlegget.
 • Maksimal garantiramme pr. anlegg er sett til kr.25 mill.
 • Minimum garantiramme pr. anlegg er sett til kr.1 mill.
 • Maksimal varighet på garantien er 20 år.
 • Alle garantivedtak skal gjerast av kommunestyret og godkjennast av fylkesmannen.
 • Kommunen sitt garantiansvar vert redusert i takt med nedbetalinga på lånet.

Vedlegg som skal følgja søknaden:

 • Godkjent kostnadsoverslag for anlegget det vert søkt lånegaranti for
 • Godkjent finansieringsplan for anlegget det vert søkt lånegaranti for
 • Årsmelding og revisorgodkjent rekneskap for søkjarlaget for dei tre siste år

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp heilt oppe til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent litt...

Loader

Skjemaeigar: Hå kommune | Brukarstøtte telefon 51 79 30 00 | Brukarstøtte e-post: servicetorg@ha.kommune.no