• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søknad om tilskot til skulekorps i Hå

Skjemautfylling

Tilskot til skulekorps i Hå

Tilskot til drift av skulekorps i Hå

Søknadsfrist: 1. mars

Vilkår
Tilskotet kan søkjast av skulekorps heimehøyrande i Hå kommune.

Dei som tek imot tilskot må akseptera ledsagerbevis for funksjonshemma som grunnlag for betalingsfritak for følgjeperson ved eigne arrangement og konsertar.

Dersom eit korps har fått tilskot til utstyr eller instrument, og korpset vert nedlagt, skal ein i samråd med tenesteområde for opplæring og kultur avgjerda kva utstyret skal nyttast til

Krav til dokumentasjon
Søknad skal sendast på eige elektronisk skjema.
Vedlegg som skal følgja søknaden:
- Årsmelding for siste år
- Rekneskap for siste år

Anna informasjon
Støtta vert fordelt etter gjeldande reglar, fastsett av utval for opplæring og kultur.
Som medlem reknast dei som har betalt ordinær kontingent pr. 31. desember føregåande år. Det kan ikkje søkjast tilskot til eventuelle støtte- eller livsvarige medlemmar.

Fordeling av tilskotet
Tilskot til drift av skulekorps i Hå vert fordelt etter følgjande nøkkel:
1. Grunntilskot, drift av skulekorps.                      60% av disponibelt tilskot
2. Medlemstilskot, fordelt etter medlemstal          40% av disponibelt tilskot

Ved manglande eller for seint innsendt søknad vert kun grunntilskot utbetalt.
Innlevering av rekneskap og årsmelding er ein føresetnad for utbetaling.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp heilt oppe til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent litt...

Loader

Skjemaeigar: Hå kommune | Brukarstøtte telefon 51 79 30 00 | Brukarstøtte e-post: servicetorg@ha.kommune.no