Kontrollutvalet

Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunen si verksemd. Kontrollutvalet sitt mål er derfor å sjå til at kommunen følgjer regelverket, og at verksemda er målretta, effektiv og etisk til beste for kommunen sine innbyggjarar.

Kva er oppgåva til kontrollutvalet?

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt tilsynsorgan som på kommunestyrets vegne skal sjå til at kommunen opptrer i høve til gjeldande reglar og kommunestyret sine vedtak (ref. kommunelova § 23-1). Kontrollutvalet er ikkje kommunen sitt klageorgan. Som tilsynsorgan er kontrollutvalet sikra ei uavhengig stilling, mellom anna ved at kontrollutvalet ikkje skal delta i kommunen si sakshandsaming. Vidare er det berre kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalet oppgåver. 

2020
Møtedatoar og saksdokument.

Nyttig informasjon om kontrollutvalet finn du her.

Medlemmar i kontrollutvalet i perioden 2019 - 2023:

 
Navn Adresse         Postnummer/stad  
Kaj Stokkeland (leiar) Ognavegen    4364 Sirevåg 99 28 75 92                              
Agnes Vold (nestleiar)        Langgt 5 4362 Vigrestad 91 37 85 18
Solfrid Fuglseth Kyrkjevegen 489   4362 Vigrestad 90 95 98 66
Jon-Ingar Mæland Markavegen 8 4365 Nærbø 99 44 72 00
Sjur Håland Kydlandsvegen  22     4360 Varhaug 98 20 93 81