Vil du bli meddommar?

Klikk for stort bileteKommunen ønsker meddommarar til Jæren tingrett, Gulating lagmannsrett og jordskifteretten.

Arbeidet med å rekruttera nye meddommarar for neste periode (2021-2024) har starta. Du kan melda di interesse ved å fylla ut skjemaet under:

Felt merka med * må fyllast ut

 

Kva er ein meddommar?

Meddommarar speler ei viktig rolle i vårt rettssystem. Det vert ikkje stilt  noko krav til den faglege bakgrunnen til ein meddommar, noko som heng saman med prinsippet om at tiltalte skal «dømmast av sine likemenn». Meddommarane deltek på lik linje med fagdommarane, og skal vurdera både om tiltalte er skuldig og kva for ei straff som eventuelt skal verta gjeve. Ved avgjersla tel røystene til meddommarane like mykje som fagdommarane si røyst.

Du kan finna meir informasjon om det å vera meddommar på domstol.no.

Kven kan vera meddommar?

For å vera meddommar for Hå kommune, må du vera busett i kommunen. Domstollova stiller visse krav til kven som kan verta valt til meddommar. Blant anna må du vera fylt 21 år og vera under 70 år, samt ha røysterett ved kommuneval. (Øvre aldersgrense gjeld ikkje for skjønnsmedlemmar.)

Det er eit vilkår at du snakkar og forstår norsk. Vidare er det sett krav til at meddommarar er lovlydige. Det vil difor verta utført ei vurdering av vandel av aktuelle kandidatar. I tillegg er det enkelte yrkesgrupper som ikkje kan verta valde som meddommarar.

Ein kan ikkje vere meddommar både i tingretten og i lagmannsretten.