Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre (BUK) er ein arena der kommunen sine barn og unge får anledning til å sei si meining. Alle barne- og ungdomsskulane i kommunen er representert med tre elevar frå 5.-7. trinn og tre elevar frå 8.-10. trinn. Ordførar, rådmann, kommunalsjefar og fleire politikarar er og til stades i møtet. 

Som eit kommunestyremøte    

BUK føregår i kommunestyresalen og er bygd opp på same måte som eit vanleg kommunestyremøte med saksliste,namneopprop, ordstyrar og stemmeskilt. 

Tema

Elevane vert utfordra til å halda innlegg rundt eit tema som er viktig for kommunen. Dette engasjerer både elevar, politikarar og skulesjefen.

Tema i 2017 var; Digital dømmekraft

For at barn og unge skal gjera gode og trygge val på nett, treng dei digital dømmekraft.

I 2014 vart elevane utfordra til å koma med innspel kring saker som var viktige for barn og unge i Hå og korleis kan barn og unge påverka på det som blir bestemt i kommunen.

I 2015 var temaet mobbing.

I 2016 var tema motivasjon.

Spørsmål til ordføraren

Elevane får anledning til å stilla spørsmål til ordførar og rådmann. Elevane er godt forberedt og stiller spørsmål om tema som dei er opptekne av. Nokon av spørsmåla dreier seg om skulekvardagen, medan andre dreier seg om fritid og det som skjer utanom skulen.
Det er anledning til å spørja om akkurat det ein har lyst til.

Kva ønskjer elevrådet å bruka pengane på

Barn og unges kommunestyre (BUK) får sett av ein sum pengar som dei sjølv får bestemme kva skal brukast til. Ein føresetnad er at pengane må brukast slik at dei  kjem barn og unge til gode, på tvers av der dei bur.

I 2017 stemde elevane for å bruka pengane på:

Kvar enkelt skule (5.-7. trinn) og det same gjorde 8.-10. trinn.

30 000 x 2 vert fordelt ut til den enkelte skule, som igjen kan bruka dei til tiltak som ligg i innsende forslag.

 

I 2016 vedtok barn og unges kommunestyre å bruka tildelt pengesum på desse tiltak: 

  • 5.- 7. trinn 15 000 kr til Kreftforeningen og 15 000 kr til utstyr på skulane
  • 8.-10. trinn 30 000 kr til aktivitetsdag

I 2015 vedtok barn og unges kommunestyre å bruka 60 000 kr til aktivitetsdagar, slik som det føregåande året.

I 2014 blei 60 000 kr løyvd til å arrangere to aktivitetsdagar

  • ein for 5.-7. klasse 30 000 kr
  • ein for 8.-10. klasse 30 000 kr

Begge aktivitetsdagane vart ein stor suksess.

Fann du det du leita etter?