Administrasjonen

Rådmannen har den overordna leiinga av kommunen si samla verksemd. Dette inneber at rådmannen har ansvar for å leggja til rette for og koordinere dei oppgåvene kommunen har ansvaret for, etter kommunelova.

I tillegg skal rådmannen sjå til at politiske vedtak vert gjennomførde og føre tilsyn med heile forvaltninga i kommunen.

For å løyse oppgåvene, har rådmannen knytt til seg 3 kommunalsjefar, personal- og organisasjonssjef, eigedomssjef og økonomisjef - saman utgjer desse leiargruppa.