Facebookstrategi

1 Målsetting

Me vil informera om kommunen sine tenester og skapa eit positivt engasjement blant innbyggarane i kommunen.

  • Informera flest mogleg av innbyggarane i Hå raskt og effektivt
  • Invitera til dialog med innbyggarane
  • Skapa eit positivt engasjement i lokalbefolkninga
  • Vera eit supplement til nettportalen (www.ha.no)
  • Skapa eit positivt omdømme for kommunen