Facebookstrategi

2 Ambisjonar

Mål: 6000 følgarar innan utgangen av 2020.

Per januar 2020 har me 5136 følgarar. Det er om lag 27 prosent av innbyggartalet.