Landbruksplan

Hå kommune ønsker å utarbeide en landbruksplan for kommunen. Planen skal legge føringer for kommunen sin landbrukspolitikk framover. Den skal vise mål og prioriteringer for landbruket i Hå. Gjennom planprosessen vil en utarbeide mål for hvordan landbruket i kommunen skal utvikles videre, hvordan arealressursene skal forvaltes og hvordan en legger til rette for matproduksjon og arbeidsplasser i jordbruket.  Landbruksplanen skal gi føringer for kommunen sin landbruksforvaltning og skal være en kommunedelplan med juridiske binding.  

Arbeidet er igangsett og kommunestyret vedtok 12.12.2019 å legge planprogrammet for kommunedel landbruk ut på høring med høringsfrist 2. mars 2020. Planprogrammet beskriver planprosessen, innhold og avgrensinger i landbruksplanen.

Du kan komme med innspill

Har du meninger om fremtidig matproduksjon og arealdisponering, hva omdømme Hå-landbruket trenger i fremtiden, innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet?

Merk det med «Landbruksplan», og send det til: Hå Kommune, Tekniske saker og næring, Postboks 24, 4368 Varhaug eller på epost: landbruk@ha.kommune.no senest 2. mars 2020.