Landbruksplan

Hå kommune ønsker å utarbeide en landbruksplan for kommunen. Planen skal legge føringer for kommunen sin landbrukspolitikk framover. Den skal vise mål og prioriteringer for landbruket i Hå. Gjennom planprosessen vil en utarbeide mål for hvordan landbruket i kommunen skal utvikles videre, hvordan arealressursene skal forvaltes og hvordan en legger til rette for matproduksjon og arbeidsplasser i jordbruket.  Landbruksplanen skal gi føringer for kommunen sin landbruksforvaltning og skal være en kommunedelplan med juridiske binding.  

Arbeidet er underveis og kommunestyret vedtok 7.5.2020 planprogrammet som legger føringer for innholdet. . Planprogrammet beskriver planprosessen, innhold og avgrensinger i landbruksplanen.

Spørsmål og innspill til planen rettes til Tone Lillemo 5179 3105/454 58 892.