Årsmelding og årsrekneskap

Årsmelding 2019  (PDF, 7 MB)  Årsrekneskap 2019 (PDF, 2 MB)

Hå kommune har god økonomistyring med eit overskot på 32,3 millionar kroner i 2019. Netto driftsresultat er 3,1 % av driftsinntektene og målet som er satt i kommuneplanen på 1,5 % er nådd også i 2019.

Høgare skatteinngang

Resultatet er betre enn regulert budsjett på grunn av høgare skatteinngang i Hå og god budsjettstyring i tenesteområda.

Folketalet auka med 177 personar i 2019 til 18 991 innbyggarar ved utgangen av 2019. Dette er ein auke på 0,9 %. Fødselstalet har tatt seg litt opp.

Sjukefråværet var 5,7 %, eit heilt prosentpoeng lågare enn i 2018.

Flaumsikring og sjukeheim

Investeringane var 216 millionar kroner. Det største enkeltprosjektet i 2019 var bygginga av 2 nye etasjar på Hå sjukeheim tilsaman 43 millionar kroner i 2019. Om lag 50 % av investeringane var innanfor tenesteområdet for tekniske saker og næring. Det går mest til flaumsikring og sanering.

Om lag en tredel av investeringane er finansert ved lån i 2019, resten kjem frå tilskott, momsrefusjon og bruk av tidlegare avsette midlar

Overskotet blei lagt til eit eige disposisjonsfond.

Kontakt

Bente C. Iversen
Bente C. Iversen
Økonomisjef
Telefon: 51 79 30 14
Mobil: 481 42 761