Viktig informasjon om koronavirus

Samarbeidsutvalet (SU) i barnehagen

SU består av tre representantar frå foreldra og tre frå barnehagen pluss styrar. SU blir valt for eit år av gangen, og er eit samarbeidsorgan mellom personalet og foreldra.

Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. Barnehageeigaren skal sørge for at saker av viktigheit vert lagt fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalet.

Styraren er sekretær for samarbeidsutvalet, og har møte-, tale- og forslagsrett.

Utvalet skal særleg vera med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag og arbeida for å fremja kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalet for kvar barnehage fastsetje ein årsplan for den pedagogiske verksemda.

Representantar SU:

Foreldre:

  • Kirsti Alice Nygård 480 97 667
  • Lenita Håland 913 56 069
  • Tone Emerson Skavås 412 77 241

Frå barnehagen:

  • Aina Grødem
  • Annette Hetland Horpestad
  • Anita Marethe Siqveland
  • Kjersti Eeg Aanestad

Politiker representant:

Njål Sikveland (Ap)

Vara: Simen Johansen (Ap)