Samarbeidsutvalet (SU) i barnehagen

SU består av tre representantar frå foreldra og tre frå barnehagen pluss styrar. SU blir valt for eit år av gangen, og er eit samarbeidsorgan mellom personalet og foreldra.

Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. Barnehageeigaren skal sørge for at saker av viktigheit vert lagt fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalet.

Styraren er sekretær for samarbeidsutvalet, og har møte-, tale- og forslagsrett.

Utvalet skal særleg vera med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag og arbeida for å fremja kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalet for kvar barnehage fastsetje ein årsplan for den pedagogiske verksemda.

Representantar SU:

Foreldre:

  • Lise Iren Grude Valdeland 944 97 114
  • Randi Reime 952 61 833
  • Tor Gudmestad 920 59 038 

Frå barnehagen:

  • Kirsti Alice Nygård
  • Annette Hetland Horpestad
  • Aina Grødem
  • Erna Ueland

   

Fann du det du leita etter?