Viktig informasjon om koronavirus

Samarbeidsutval i Måken (SU)

For å sikra samarbeidet med heimen, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval.

Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ.
Barnehageeigaren skal syte for at viktige saker blir lagt fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalet.
Samarbeidsutvalet er sett saman av 2 (3) representantar frå foreldra og 2 (3) representantar frå dei tilsette. Styraren er sekretær for samarbeidsutvalet, og har møte-, tale- og forslagsrett.

Utvalet skal særleg vera med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag og arbeida for å fremje kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet.
Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalet for kvar barnehage fastsetje ein årsplan for den pedagogiske verksemda.
 
Måken barnehage SU
SU 2019-2020 Navn Mobil
Leiar Jorunn Elin Skoran 900 64 973
Susanne Nøttveit 976 53 601
Siri Fuglestad, Politisk representant
Personalrep. Wenche Alvestad Yrke
Linda Herredsvela
vara Cecilie Ege Helleren