Viktig informasjon om koronavirus

Samarbeidsutval (SU)

 

I lov om barnehagar § 4 Foreldreråd og samarbeidsutval, er oppnemning og praktisering av samarbeidsutval heimla. Samarbeidsutval skal sikra samarbeidet mellom heimen og barnehagen.​

Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ..... Barnehageeigaren skal syte for at viktige saker vert lagt fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalet (§ 4 siste avsnitt).

Samarbeidsutvalet er sett saman av 2 (3) representantar frå foreldre/føresette og 2 (3) representantar frå tilsette. Styraren er sekretær for samarbeidsutvalet, og har møte-, tale- og forslagsrett. Kommunestyret nemnar opp ein representant for dei.

​Utvalet skal spesielt vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag og arbeide for å fastsette ein årsplan for den pedagogiske verksemda.

Navn

Oppgåve

Telefon

Mail

Monica M. Vikse 

 

94 13 38 58

monica.vikse@em1sr.no

Ellen Aanestad 

 

99 33 59 18

ellen.johannessen@ha.kommune.no

Bente Tjensvoll 

 

93 60 44 80

bente.haland@ha.kommune.no

Hilde W. Mattingsdal 

 

41 63 41 24

hildewiig.mattingsdal@ha.kommune.no

Grete Fedøy Halsne

Sekretær

97 19 86 23

gfha@ha.kommune.no