Primærhelseteam

Nærbø legesenter er med i det nasjonale prosjektet primærhelseteam. Prosjektet varer fram til mars 2023 og inneber:

  • Primærhelseteamtanken er ein integrert del av arbeidet ved legekontoret på Nærbø, og er tenkt å gje eit breiare oppfølgingstilbod for dei med kroniske helseplager.
  • Legekontoret har fått tilsett fleire sjukepleiarar som i større grad deltek i pasienthandteringa i lag med fastlege og andre tilsette.
  • Legekontoret arbeidar som eit team der dei ulike yrkesgruppene varetek ulike deler av behandlinga.
  • Fastlegen har det overordna ansvaret og er leiar for teamet rundt den enkelte pasient.